General provisions Loomis Digital Solution AB

DEL I – INTRODUKTION OCH OMFATTNING

1.1       Dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER reglerar Betaltjänster tillhandahållna av LDS i egenskap av betalningsförmedlare (eng. payment facilitator) till Kunden. Dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER tillsammans med ett separat avtal (inklusive prislista) med Kunden tillämpas på förhållandet mellan LDS och Kunden i den utsträckning dessa inte ändras genom skriftligt avtal mellan parterna och benämns nedan gemensamt för ”Avtalet”. I händelse av motsägelse mellan dokumenten ska det separata avtalet äga företräde framför LDS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Avtalet gäller också vid oförenlighet före BTL eller någon Implementeringslag. BTL och/eller Implementeringslag är inte tillämplig på förhållandet mellan parterna, i den utsträckning som parterna överenskommer att bestämmelser enligt sådana lagar inte ska tillämpas enligt kapitel 4, § 20, kapitel 5, § 59 och kapitel 5 a, § 8 i BTL, eller motsvarande implementering av artikel 38 eller 61 i PSD2.

 

1.2       Genom godkännande av dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, förklarar Kunden att denne läst och förstått villkoren.

 

 

1.3    Definitioner

”Allmänna helgdagar” avser allmänna helgdagar inom de länder LDS eller dess samarbetspartners (såsom exempelvis Kortinlösaren) är verksamma;

“Anvisat Konto” avser bankkonto i Kundens namn som Kunden anvisar och till vilket LDS kommer att överföra Avräkningsbelopp;

Avräkningsbelopp” avser de medel som mottagits eller kommer att erhållas av LDS från relevant Kortnätverk eller Kortinlösaren för en Transaktion som genomförs via Betaltjänsten, mottagits eller kommer att erhållas av Kunden från LDS för en Transaktion som genomförs via Betaltjänsten, dock med avdrag för Avgifterna, som definieras i Del III, returer, Reklamationer, krav och andra medel som Kunden från tid till annan är skyldig LDS eller LDS Koncernbolag.

“Avtal” avser dessa LDS ALLMÄNNA BESTÄMMELSER tillsammans med separat avtal;

”Avtalsperiod” avser perioden som anges i Avtalet under vilken Avtalet ska tillämpas mellan LDS och Kunden;

”Bankdag” avser alla dagar utom lördag, söndag och allmänna helgdagar;

“Betaltjänst” avser betalningsförmedlingstjänst för betalmedel (exempelvis Kort) som tillhandahålls Kunden av LDS enligt detta Avtal, eller för mobilbetalningar som omfattas av tilläggsavtal;

“BTL” avser Lag (2010:751) om betaltjänster som implementerar PSD2;

“Chip och Pin-kort” avser ett kort med inbäddat chip som kommunicerar information till en kortterminal och som skyddas av en personlig identifieringskod (PIN) som används för att identifiera kortinnehavaren vid auktoriseringsbegäran;

“Implementeringslag” avser tillämplig nationell lag som genomför PSD2;

“Kort” avser giltigt betalkort utfärdat enligt ett Kortnätverk;

“Kortinlösaren” avser den kortinlösare som LDS anlitar från tid till annan;

‘Kortinnehavare’ avser person eller juridisk person som är bemyndigad att använda ett Kort;

“Kortnätverk” avser Visa och MasterCard eller annat liknande kortnätverk;

“Kortnätverksregler” avser regler, föreskrifter, tolkningar och andra krav (vare sig avtalsenliga eller på annat sätt) som från tid till annan införs, ändras eller antas av något Kortnätverk;

“Kortutgivare” avser medlem av Kortnätverket som ingår avtal med Kortinnehavaren för utfärdande av ett eller flera Kort;

“Kund” avser juridisk person eller enskild näringsverksamhet som är part i Avtalet;

“LDS” avser Loomis Digital Solutions AB;

“LDS Bankkonto” avser ett bankkonto i LDS namn hos ett kreditinstitut som används för att reglera Transaktioner som behandlats av Kortinlösaren för Kunden i enlighet med Avtalet och verkställer beviljade debiteringar och krediteringar till och från sådant konto;

“LDS Koncernbolag” avser bolag (i) som direkt eller indirekt kontrollerar LDS; (ii) som direkt eller indirekt ägs av samma ägare som LDS; eller (iii) som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av LDS. För dessa ändamål ska bolag betraktas som kontrollerat av någon annan om det andra bolaget innehar mer än femtio (50) procent av rösterna i sådant bolag, kan styra dess verksamhet och/eller kontrollera sammansättningen av dess styrelse eller motsvarande organ;

“Mjukvara” avser mjukvara som möjliggör kommunikation mellan LDS och Kortinlösarens datasystem för inlämning och bearbetning av Transaktioner integrerade i Utrustningen eller annan mjukvara som LDS tillhandahåller som en del av Betaltjänsten;

“Obligatorisk information” avser information som krävs av Kortnätverken för att registrera Kunden vilken kan ändras från tid till annan och meddelas Kunden av LDS;

“PCI Standarderna” avser betalkortsindustrins datasäkerhetsstandard som krävs enligt Kortnätverken och som ändras från tid till annan, se www.pcisecuritystandards.org för mer information;

“Point of Sale Terminal” avser en bevakad eller obevakad terminal som finns i eller vid Kundens lokaler som uppfyller Kortnätverkets krav, och som tillåter en Kortinnehavare att initiera och genomföra en Transaktion för köp av Kundens produkter eller tjänster med Kort i enlighet med Kortnätverksreglerna;

“Portal” avser LDS kundportal tillgänglig på www.admin.loomispay.com;

“PSD2” avser EU direktiv 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden;

“Reklamation” avser transaktion som har bestridits av Kortinnehavare eller en Kortutgivare och returneras i enlighet med Kortnätverksreglerna;

“SCA” avser stark kundautentisering enligt BTL eller någon Implementeringslag och som beskrivs mer detaljerat i de tekniska standarder som utfärdats av EU-kommissionen;

“Tillämpliga Lagar” avser tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, koder, direktiv utfärdade eller kungjorda av regeringar eller EU-institutioner samt PCI standarderna;

“Transaktion” avser acceptans av ett Kort eller information på Kortet för betalning av sålda och/eller leasade varor och/eller tjänster som tillhandahålls Kortinnehavare av Kunden, och mottagande av betalning från Kortinlösaren, oavsett om Transaktionen är godkänd, avvisas eller hanteras som tvångsförsäljning. Termen ”Transaktion” innefattar även krediter, fel, returer, Reklamationer och justeringar; och

“Utrustning” avser hårdvara innefattande kassaregistersystem inkluderande betalningsterminaler och tillhörande utrustning som säljs eller hyrs ut till Kunden av LDS Koncernbolag enligt avtal som ingåtts mellan Kunden och sådant LDS Koncernbolag.

DEL II – BETALTJÄNST

Betaltjänsten

2.1    LDS står under tillsyn av Finansinspektionen och agerar som betalningsförmedlare genom att underlätta behandlingen av betalningstransaktioner. LDS har ingått ett avtal med en Kortinlösare som inlösande bank och har registrerats hos Kortnätverken. LDS förbehåller sig rätten att från tid till annan dirigera Transaktioner till en annan Kortinlösare.

2.2    Betaltjänsten ger Kunden rätt att acceptera och behandla betalningar från Kortinnehavare med Kort och innefattar LDS behandling av betalningstransaktioner som genomförs via Betaltjänsten för Kundens räkning, mottagande och kreditering av de medel som LDS mottagit till LDS Bankkonto från Kortinlösaren och avräkning av Avräkningsbeloppet till Anvisat Konto. Dessutom kan LDS komma att erbjuda integration till tredjepartsleverantörer av mobila betallösningar, vilket gör det möjligt för Kunden att acceptera mobilbetalningar med Utrustningen. För undvikande av tvivel är LDS skyldigheter med avseende på mobilbetalningar begränsade till tillhandahållandet av sådant gränssnitt och LDS är följaktligen inte involverad i eller ansvarig för behandlingen av sådana mobilbetalningar.

2.3    Följaktligen instruerar och bemyndigar Kunden LDS att under Avtalsperioden ta emot, inneha och utbetala medel i enlighet med Avtalet för Kundens räkning.

 

Kundkännedom

2.4       LDS omfattas av reglerna i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (lagen om penningtvätt). Detta innebär bland annat att LDS måste uppnå kundkännedom (dvs. om Kunderna). Vidare bekräftar och godkänner Kunden att LDS, i samband med ingåendet av Avtalet såväl som under Avtalsperioden, kan utföra kontroller och andra verifieringar som kan kräva att Kunden tillhandahåller ytterligare information eller dokumentation som LDS anser krävs för att LDS ska uppfylla sina skyldigheter enligt lagen om penningtvätt. Sådana förfrågningar ska omedelbart expedieras av Kunden. Kundrelationen och alla avtal med LDS är villkorade av att LDS får den begärda informationen. LDS har rätt att dela informationen på säkert sätt med LDS Koncernbolag och alla myndigheter eller vad som i övrigt krävs enligt, och alltid i enlighet med, Tillämpliga Lagar eller Kortnätverksreglerna

2.5    Varje bristande efterlevnad av ovanstående ger LDS rätt att omedelbart avbryta tillhandahållandet av Betaltjänsten eller att säga upp Avtalet. Ovanstående rätt till omedelbar uppsägning gäller även om det under Avtalsperioden upptäcks att information som Kunden tillhandahåller enligt avsnitt 2.4 varit falsk, felaktig eller ofullständig.

 

Övergång till PSP Full Reliance Agreement

2.6    Vissa gränser tillämpas av Kortinlösarna och Kortnätverken med avseende på Kundens årliga korttransaktionsvolym via Betaltjänsten. Om Kundens årliga korttransaktionsvolym överstiger en miljon USD (1 000 000 USD) per år för antingen Mastercard eller Visa, måste Kunden ingå ytterligare avtal direkt med Kortinlösaren (”PSP Full Reliance Agreement”). Genom detta Avtal bemyndigar Kunden LDS att, efter avisering till Kunden, ingå PSP Full Reliance Agreement med Kortinlösaren för Kundens räkning om ovanstående volym uppnås.

 

Bestämmelser som reglerar Betaltjänsten

2.7    Utöver villkoren i Avtalet regleras Betaltjänsten av Tillämpliga Lagar och Kortnätverksreglerna samt de krav och riktlinjer som Kortinlösaren fastställer från tid till annan. Mer information om Kortnätverksreglerna och de krav och riktlinjer som fastställts av Kortinlösaren lämnas ut på begäran.

2.8    Kunden förbinder sig att följa Tillämpliga Lagar och Kortnätverksregler. I händelse av konflikt mellan Avtalet och Kortnätverksreglerna ska de senare äga företräde.

2.9    LDS har rätt att när som helst lägga till, radera och/eller ändra betalningssätt. Vidare vidgår Kunden att Kortnätverksreglerna och Avtalet också kan ändras från tid till annan. Förändringar i Avtalet kan ske ensidigt och med omedelbar verkan av LDS utan förvarning, men LDS kommer att eftersträva att informera Kunden i förväg. Genom att fortsätta använda relevant betalningsmetod anses Kunden ha accepterat och godkänt sådana ändringar. Kunden vidgår särskilt att Kortnätverken när som helst kan: (i) omedelbart och utan förvarning förbjuda Kunden att av någon anledning använda något av Kortnätverkets varumärken; (ii) tillämpa Kortnätverksreglerna och förbjuda Kunden och/eller LDS att delta i något agerande som Kortnätverken anser potentiellt kan skada Kortnätverken och dess rykte, eller som negativt kan påverka integriteten i Interchange System (system för elektroniskt datautbyte), Kortnätverkens konfidentiella information (enligt definitionen i Kortnätverksreglerna) eller båda.

Kortanvändning

2.10   LDS har rätt att ta bort eller lägga till accepterade Kort när som helst utan förvarning till Kunden. LDS ska så snart som möjligt informera Kunden om sådana förändringar avseende accepterade Kort. LDS behandlar endast Transaktioner som har godkänts av tillämpligt Kortnätverk eller Kortutgivare.

2.11   Kunden är ensamt ansvarig för att alltid bekräfta Kortinnehavarens identitet och behörighet för varje Kort som presenteras för betalning av produkter och/eller tjänster som säljs av Kunden. Ovanstående gäller även för återförda eller återbetalda transaktioner.

2.12   Kunden ska genom skyltning i sin fysiska butik och/eller på sin hemsida visa vilka Kort som accepteras av Kunden. Om Kunden inte accepterar alla Kort eller andra betalningsinstrument som utfärdats av ett Kortnätverk bör detta tydligt anges tillsammans med information om de Kort som accepteras. Informationen ska tydligt anges vid ingången till butiken och vid kassan, eller på hemsidan i god tid innan köpet genomförs.

Hantering av Transaktioner

2.13   Kunden förbinder sig att följa alla instruktioner som tillhandahålls av LDS angående godkännande och auktorisering av Transaktioner, inklusive de som görs tillgängliga på Portalen från tid till annan, och åtar sig att säkerställa att dess anställda får tillräcklig utbildning och information med avseende på detta.

2.14   Om LDS har anledning att tro att en Transaktion kan bryta mot Avtalet, Kortnätverksreglerna eller Tillämpliga Lagar eller på annat sätt kan skada LDS, Kunden eller Kortinlösaren, har LDS rätt att neka hantering av sådan Transaktion.

2.15   Betaltjänsten kan användas för att genomföra Transaktioner där Kortinnehavaren är närvarande i Kundens butik och initierar en Transaktion genom att infoga eller svepa ett Kort i/genom kortläsaren, eller, vid kontaktlösa betalningar, genom att använda den kontaktlösa tekniken i Utrustningen.

SCA

2.16   Kunden ska säkerställa att SCA krävs för varje Transaktion som initieras med Kort som är utgivet inom EU/EES, såvida inte undantag från SCA är tillämpligt. Kunden måste emellertid alltid kräva SCA efter instruktion från en Kortutgivare.

Utbetalning

2.17   LDS initiering av utbetalning av Avräkningsbelopp till Anvisat Konto efter Transaktionens genomförande kommer inte ske förrän LDS har mottagit medlen från relevant Kortnätverk eller från Kortinlösaren, dock alltid under förutsättning att Kunden följt Avtalet. LDS kommer att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att initiera utbetalning av Avräkningsbelopp till Anvisat Konto på Bankdagen omedelbart efter den Bankdag då LDS mottog medlen från relevant Kortnätverk eller Kortinlösaren.

2.18   Kunden accepterar dock att LDS inte ska ansvara för försening eller fel som tillfälligt påverkar utbetalning som inträffar efter att LDS har utfärdat instruktioner angående utbetalningen till det Anvisade Kontot och/eller som kan hänföras till tredje part som är inblandad i överföringsprocessen och/eller beror på att Kunden har tillhandahållit felaktig eller ofullständig information om det Anvisade Kontot. LDS har rätt att innehålla eller försena utbetalningar som LDS anser nödvändiga för att följa Tillämpliga Lagar eller Kortnätverksregler eller där LDS genomför en utredning angående Kunden och dess användning av Betaltjänsten.

Transaktionsinformation

2.19   Kunden kan när som helst få tillgång till information om egna genomförda försäljningar och aktuella fordringar på respektive skulder till LDS, samt information om betalningar som görs med Utrustningen via tredje parts mobilbetalningsleverantör som stöds av Mjukvaran i Portalen. Sådan information kommer att uppdateras i realtid. Transaktionsinformationen visar också alla uppkomna Avgifter och utbetalningar till det Angivna Kontot.

2.20   Transaktionsinformationen kommer att innehålla en referens som gör det möjligt för Kunden att identifiera Transaktionen. Genom anslutning till Avtalet godtar Kunden att LDS, i tillämpliga fall, kan sammanställa sådan information enligt märke, applikation, kategori av betalningsinstrument och procentsats på de förmedlingsavgifter som tillämpas på transaktionen.

Returer

2.21   Varje begäran om retur på produkter och/eller tjänster ska skickas in av Kunden via Betaltjänsten i enlighet med Avtalet och Kortnätverksreglerna. Kunden förbinder sig att följa Tillämpliga Lagar i samband med alla returer. Returer ska sättas in på samma Kort som användes vid den ursprungliga transaktionen och får endast lämnas till Kortinnehavaren kontant om detta följer av Tillämplig Lag och Kortnätverksregler.

2.22   Vid godkända returer drar LDS av det återbetalade beloppet från andra medel som Kunden är skyldig för hantering av andra Transaktioner. Om sådana medel inte är tillräckliga för att täcka returbeloppet måste Kunden vid begäran från LDS, omedelbart betala det resterande beloppet.

Reklamationer

2.23   I händelse av Reklamation har LDS rätt att dra av beloppet (liksom eventuella avgifter eller påföljder som hänför sig till Reklamationen) för Reklamationen från Avräkningsbeloppet innan det överförs till det Angivna Kontot. Om LDS anser att Reklamation sannolikt kommer att ske, har LDS rätt att reservera motsvarande belopp från Avräkningsbeloppet tills LDS anser att en Reklamation inte kommer att inträffa eller den tidsperiod har löpt ut under vilken Kortinnehavare, i enlighet med Tillämplig Lag, kan bestrida Transaktionen. Om de belopp som dras av eller reserveras från Avräkningsbeloppet inte är tillräckliga för att täcka beloppet för den faktiska eller förväntade Reklamationen, ska Kunden på begäran omedelbart betala återstående belopp till LDS. 

2.24   I händelse av att Reklamationsnivån, i termer av volym och/eller värde i förhållande till den totala transaktionsvolymen, skulle överstiga (eller LDS har anledning att tro kommer att överstiga) tröskelvärden satta av Kortnätverk och Kortinlösare, kommer Kunden informeras av LDS och ska korrigera överträdelsen skyndsamt. Om Kunden inte korrigerar överträdelsen, eller om Reklamationsnivån skulle överstiga (eller LDS har anledning att tro kommer att överstiga) tröskelvärden satta av Kortnätverk och Kortinlösare, har LDS rätt avbryta utbetalningen av Avräkningsbeloppet till Kunden tills Kunden har vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder i sitt system och LDS har verifierat och accepterat dessa. Om överträdelsen inte har korrigerats har LDS rätt att stänga av Betaltjänsten eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. I händelse av att Reklamationsnivån avseende volymen och värdet av de uppvisade Transaktionerna skulle överstiga de tolererade månatliga Reklamationströsklarna för Kortinlösaren eller något Kortnätverk, har LDS rätt att avbryta hanteringen av nya Transaktioner för Kunden till dess Kunden har vidtagit lämpliga korrigerande åtgärder i sitt system och LDS har verifierat och accepterat dessa.

2.25   Kunden är medveten om att en Reklamation kan inträffa på grund av obehöriga Transaktioner (enligt BTL) i 13 månader efter Transaktionen och på grund av felaktiga varor, upp till tre (3) år efter Transaktionen. Återbetalning kan även ske till följd av exempelvis utnyttjande av ångerrätt, garanti eller liknande rättighet som Kortinnehavaren kan ha.

 

Kundens allmänna åtaganden

2.26   Kunden åtar sig att:

a. förse LDS med den aktuella adressen till vart och ett av sina kontor, alla "doing business as" -namn som används av Kunden och en allmän beskrivning av varor och/eller tjänster som säljs till eller tillhandahålls Kortinnehavarna;

b. följa Kortinlösarens alla tillämpliga policies, Kortnätverksregler (inklusive att inte bestrida äganderätten till Kortnätverkens varumärken av någon anledning), detta Avtal och Tillämplig Lag, som ändras från tid till annan;

c. utföra alla efterfrågade ändringar som LDS anser vara nödvändigt eller lämpligt för att säkerställa att Kunden iakttar de normer som reglerar användningen av Kortnätverkens varumärken;

d. inte vidta några åtgärder som kan störa eller förhindra utövandet Kortnätverkens relevanta rättigheter;

e. inte diskriminera personer som betalar för varor eller tjänster genom kortanvändning istället för kontant; och

f.      inte genomföra Transaktioner som Kunden vet eller borde veta är olagliga.

2.27    Om Kunden erbjuder betalning genom kortterminalen, ska kortterminalen och annan relaterad eller tillhörande utrustning alltid användas av Kunden och/eller dess behöriga personal och aldrig av Kortinnehavaren, såvida inte Kortinnehavaren är skyldig att ange sin PIN-kod i närvaro av Kunden och/eller dess behöriga personal.

 2.28   Innan Kunden accepterar betalning på kortterminalen, ska Kunden, i den mån det är tillämpligt, verifiera att:

a. auktorisering måste erhållas för varje Transaktion, förutom i de fall där detta inte krävs enligt Kortnätverksreglerna;

b. de fyra (4) siffrorna som skrivs ut ovanför (eller under) det präglade kortnumret matchar de fyra första siffrorna i kortnumret;

c. signaturen på transaktionskvittot matchar namnet präglat på Kortets framsida, Kortinnehavarens signatur på Kortet och signaturen på eventuella id-handlingar, om tillämpligt;

d. den som innehar Kortet är den person vars namn är präglat på Kortets framsida;

e. det präglade kontonumret på Kortets framsida matchar det utskrivna numret på baksidan av Kortet och kontonumret på transaktionskvittot;

f. Kortet, och i synnerhet signaturpanelen, inte får ändras eller förvanskas synligt;

g. Kortet inte har gått ut;

h. i förekommande fall att innehavaren av Kortet liknar den person som avbildas på fotografi på id-handling;

i. om tillämpligt måste Kortet behållas av Kunden tills Kortinnehavaren undertecknat transaktionskvittot;

j. om Kortet inte är undertecknat eller signaturen på transaktionskvittot skiljer sig från den på Kortet, bör identifikation begäras. I detta fall måste namnet och signaturen matchas med de identifieringshandlingar som presenteras; och

k. när Kortet är ett chip- och PIN-kort, ska Kunden hantera Kortet enligt instruktionerna från Kortterminalen och Kortinnehavaren måste ange alla tillämpliga PIN-nummer, när och om så erfordras på Kortterminalen.

2.29   Kunden ska säkerställa att inmatningen av en Kortinnehavares PIN-kod i Korterminalen inte registreras på kameraövervakning.

 

Säkerhet

2.30   LDS förbehåller sig rätten att antingen innehålla Avräkningsbeloppet som säkerhet (i enlighet med LDS ansvar nedan), avbryta Betaltjänsten eller att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om LDS bedömer att Kundens risknivå är eller har varit förhöjd.

2.31   Vidare ska Kunden som säkerhet för sitt vederbörliga fullgörande av sina skyldigheter enligt Avtalet, ställa Avräkningsbeloppet som säkerhet för varje belopp som Kunden kan vara skyldig LDS eller LDS Koncernbolag.

 

Informationsdelning

2.32   Kunden bekräftar och samtycker till att LDS har rätt att dela data och information relaterad till Kunden och Transaktionerna med LDS Koncernbolag inom EES i enlighet med vad som följer av Tillämplig Lag och som är nödvändig för Betaltjänstens utförande. Kunden är vidare medveten om LDS skyldigheter att rapportera viss information om Kunden till Kortnätverken i enlighet med Kortnätverksreglerna och information till myndigheter enligt Tillämplig Lag.

 

Ansvar

2.33   Kunden är ansvarig för alla skador som åsamkats LDS eller tredje part genom Kundens användning av Betaltjänsten och/eller brott mot Avtalet, inklusive utan begränsning, avgifter, böter och Reklamation. Kunden ska ersätta och hålla LDS och LDS Koncernbolag skadeslösa för alla anspråk, processer, förluster, kostnader eller ansvar som anförts mot LDS eller något LDS Koncernbolag av tredje part (inklusive utan begränsning till Kortinlösaren, Kortutgivaren eller Kortnätverken) som kan uppstå på grund av (i) Kundens brott mot detta Avtal, Tillämpliga Lagar eller Kortnätverksreglerna, eller (ii) en transaktion som Kunden skickat via Kortterminalen.

2.34   För undvikande av tvivel är Kunden ansvarig för alla underleverantörers handlingar eller underlåtenhet i samma omfattning som för sina egna. Detta omfattar även eventuella betalväxlar som utnyttjas av Kunden.

2.35   LDS är ansvarig för att Transaktioner som har auktoriserats och skickats in av Kunden via Betaltjänsten i enlighet med Avtalet hanteras i enlighet med Avtalet. Med förbehåll för vad som anges någon annanstans i Avtalet är LDS också ansvarig för att säkerställa att Avräkningsbeloppet överförs till det Anvisade Kontot. För undvikande av tvivel är LDS dock under inga omständigheter ansvarig för Kortinlösarens handlingar, underlåtelser, konkurs eller insolvens.

2.36   LDS är under inga omständigheter ansvariga för fel, avbrott eller fel på grund av att Utrustningen är off-line eller för Transaktioner som utförs medan Utrustningen är off-line. Kunden är ensam ansvarig för alla Transaktioner som utförs medan Utrustningen är i off-line-läge. Följaktligen är LDS inte ansvarigt för täckning av förluster eller intäktsbortfall på Transaktioner som kan ha gått förlorade på grund av defekter på Utrustning som är off-line i terminalen.

DEL III – AVGIFTER OCH BETALNING

Avgifter

3.1    Kunden förbinder sig att betala de avgifter som bestämts och beräknats av LDS i enlighet med det avgiftsschema som framgår av Avtalet avseende (i) Betaltjänsten,(ii)leasingavgifter för Utrustning hyrd av Kunden från LDS Koncernbolag samt (iii) avgifter för supporttjänster samt för köp av Utrustning och accessoarer tillhandahållna av LDS Koncernbolag (gemensamt ”Avgifterna”). Samtliga priser, inklusive priserna för Betaltjänsten är angivna exklusive moms. Till den del Betaltjänsten är momspliktig ska Kunden även erlägga den moms som LDS är skattskyldig för.

 

Betalning

3.2    Betalning av Avgifterna kommer att ske genom att LDS drar avgiften från Kundens transaktionsintäkter innan Avräkningsbeloppet överförs till det Angivna Kontot eller via faktura. Sådan betalning kommer att genomföras i samband med varje utbetalning hänförlig till den del av Avgifterna som avser Betaltjänsten. Om Kundens transaktionsintäkter är otillräckliga för att täcka hela avgiften på förfallodagen, kommer LDS att göra ytterligare försök att dra av avgiften. Om sådana ytterligare avdragsförsök också misslyckas kan LDS ställa ut en faktura till Kunden för vilken betalning ska ske omedelbart.

 

Prisändringar

3.3    LDS rätt att justera sina priser eller avgifter om Kunden signifikant avviker i dess betalmönster jämfört mot jämförbara kunder. I sådant fall ska LDS omedelbart underrätta Kunden om ändringen.

DEL IV - ÖVRIGT

Granskningsrättighet

4.1       LDS och Kortnätverken har rätt, antingen själv eller genom tredje part som anlitas av LDS, att under ordinarie öppettider och med rimligt varsel, inspektera Kundens verksamhet, dokumentation och anläggningar för att kontrollera Kundens efterlevnad av Avtalet, Tillämpliga Lagar och Kortnätverksregler.

 

Sekretess

4.2       LDS och Kunden åtar sig att under Avtalsperioden och därefter, och för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet, inte visa eller avslöja den andra partens konfidentiella information. Vardera part kan dock göra sådana uttalanden som krävs enligt lag eller andra stadgar och tillämpliga börsregler efter att den andra parten, om möjligt, har informerats om skyldigheten i fråga.

4.3      Alla instruktioner, systemlösningar, ritningar, skyltar, utrustning, tekniska och övriga dokument som är avsedda för utförandet av endera partens åtaganden som någon av parterna ger den andra före, i samband med eller efter Avtalet ska förbli den parts egendom som tillhandahöll dem. De får inte utan den andra partens skriftliga medgivande användas av den mottagande parten eller kopieras, reproduceras, avslöjas eller på annat sätt förmedlas till tredje part.

 

Allmänt skadeståndsansvar

4.4       Med undantag av de begränsningar som anges nedan, ska LDS vara ansvarigt för och hålla Kunden skadeslös för sådan skada på eller förlust av Kundens egendom, som inträffar som en direkt följd av vårdslöshet eller försummelse av LDS.

4.5       Ansvaret omfattar inte ren ekonomisk förlust (dvs. ekonomisk skada som uppstår utan att någon har lidit personskada eller egendomsskada), skada orsakad av eller i samband med terrorism, skada på ”tredje part”, indirekt skada såsom produktionsbortfall och vinstbortfall eller annan indirekt skada.

4.6       Om Kunden inte skulle framställa skriftligt anspråk inom tre månader från det att denne fått kännedom om eller borde ha fått kännedom om skadan upphör Kundens rätt till ersättningsanspråk mot LDS. 

4.7       LDS skadeståndsansvar enligt Avtalet är begränsat till det Avgiftsbelopp som Kunden erlagt under den 12-månadersperiod som föregår den händelse som gett upphov till fordran, dock ska under inga omständigheter skadeståndsansvaret överstiga SEK 100.000 för varje tolvmånadersperiod från ingåendet av Avtalet.

4.8   Om Kunden på grund av vårdslöshet eller underlåtenhet har bidragit till skadan, ska LDS ansvar jämkas på motsvarande sätt.

 

Immateriella rättigheter

4.9    LDS behåller rätten till all Mjukvara och alla immateriella rättigheter till kassasystem som utvecklats i Android och betalterminal och integrationer som utvecklats i PayDroid, samt marknadsförings- och produktmaterial som levereras med Utrustningen och/eller senare uppgraderingar därav.

4.10   Kunden har inte rätt att ändra eller ta bort några påståenden angående upphovsrätt, varumärken eller andra rättigheter som finns på Utrustningen.

 

Ändringar av Avtalet

4.12     Med undantag för vad som anges nedan, och vad som uttryckligen anges i Avtalet eller i andra avtalsdokument, ska ändringar i Avtalet vara skriftliga för att vara giltiga.

4.13     Om ändringar i Avtalet görs under Avtalsperioden måste dessa meddelas 30 dagar innan de träder i kraft. Om Kunden inte inom 30 dagar efter mottagandet av meddelandet skriftligen meddelar att ändringen inte accepteras kommer Avtalet att fortsätta att gälla på de villkor som ändrats av LDS.

 

Ändringar och förseningar

4.14     LDS har rätt att ta ut administrativa kostnader för fakturering och hantering av ändringar såsom ändringar av Kundens kontaktuppgifter.

4.15     Om Kunden av någon anledning underlåter att betala har LDS rätt att stänga av Betaltjänsten och anslutningen till utrustnings- och Supporttjänsten. I sådant fall ska LDS informera Kunden om den planerade avstängningen och ge Kunden möjlighet att betala innan detta inträffar.

4.16     LDS kan inte hållas ansvarig för rörelseförluster, vinstbortfall, indirekta skador eller andra indirekta eller direkta förluster av något slag som kan hänföras till avstängningen.

 

Underleverantörer

4.17     LDS har rätt att anlita underleverantörer för utförandet av LDS åtaganden enligt Avtalet. LDS är ansvarig för underleverantörernas åtaganden i samma omfattning som för sina egna åtaganden.

 

Överlåtelse av Avtalet

4.18     Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får endast ske med den andra partens skriftliga medgivande. Oaktat detta har LDS rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till LDS Koncernbolag.

 

Avtalstid

4.19     Avtalet träder ikraft den dag Kunden undertecknar Avtalet och när LDS har bekräftat att Kunden framgångsrikt har godkänts i LDS kundkännedoms- och penningtvättsprocess samt godkänts av Kortinlösaren. Avtalet är giltigt under den period som anges i huvudavtalet. Efter utgången av sådan period, eller, i avsaknad av någon sådan angiven period, kommer Avtalet att gälla på obestämd tid tills det sägs upp av någon av parterna genom att lämna tre (3) månaders skriftligt meddelande om uppsägning. Uppsägning kan göras genom att kontakta LDS Kundtjänst.

 

Upphörande av Avtalet

4.20   Båda parter och varje Kortnätverk har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot sina skyldigheter och inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan.

 4.21     LDS har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan under någon av följande omständigheter:

a. om Kortnätverken avregistrerar LDS eller om Kortinlösaren av någon anledning upphör att vara Kortinlösare eller om Kortinlösaren inte har giltig licens till Kortnätverken, eller till kortvarumärke som godkänts av Kunden;

b. i händelse av att någon av Kundens aktiviteter anses vara bedräglig eller på annat sätt kan skada LDS verksamhet, Kortinlösaren eller Kortnätverken; eller

c. om Kunden avbryter sina betalningar, ingår ackord med sina fordringsägare, ansöker om konkurs eller om en tredje part ansöker om att Kunden försätts i konkurs eller om Kunden i övrigt anses vara på obestånd.

4.22   Vidare, om Kundens användning av Betaltjänsten har varit inaktiv i tolv (12) på varandra följande månader, ska LDS ha rätt att säga upp Avtalet genom att ge Kunden en (1) månads varsel om uppsägning. Dock ska sådant varsel innehålla information om vilka åtgärder som Kunden kan vidta för att förhindra att Avtalet upphör att gälla.

 

Force majeure

4.23     Om någon av parternas fullgörande av skyldigheter enligt Avtalet förhindras, försämras eller försenas på grund av omständigheter utanför parts kontroll, såsom krig, händelser som liknar krig, upplopp, uppror, sabotage eller hot om sabotage, terrorism, rån, myndighetsbeslut, avstängning, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderförhållanden, brand, plötslig eller oförutsedd förlust av personal eller brist på transportmedel eller bränsle, befrias parten från sina skyldigheter enligt Avtalet så länge sådana omständigheter pågår. I sådant fall är parten inte skadeståndsansvarig.

  

4.24     Part som vill göra anspråk på force majeure enligt ovan måste informera den andra parten om detta så snart som möjligt. Information om sådan force majeure från LDS sida kommer också att ges på Portalen så snart som möjligt.

Tillämplig lag och tvister

4.25     Avtalet ska regleras av svensk lag.

4.26     Tvister som i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras genom Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (”Institutet”) Regler om Förenklat Skiljeförfarande såvida inte Institutet fastställer, med hänsyn till ärendets komplexitet, det tvistiga beloppets storlek och andra omständigheter, att skiljedomsreglerna ska tillämpas. I det senare fallet ska Institutet även om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

4.27   Trots ovanstående har LDS rätt att ansöka till berörd myndighet om betalningsföreläggande och väcka rättslig talan mot Kunden vid allmän domstol i händelse av förfallna och obestridda fakturor.