LOOMIS DIGITAL SOLUTIONS AB ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER

DEL I – INDLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1       Disse ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER gælder for de Betalingsløsninger, som LDS leverer som betalingsformidler. Disse ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER og den med Kunden indgåede hovedaftale (inkl. prisliste) gælder for forholdet mellem LDS og Kunden, i det omfang de ikke er ændret ved skriftlig aftale mellem parterne, og benævnes herefter "Aftalen". I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dokumenterne går hovedaftalen forud for LDS' GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER. Aftalen har også forrang i tilfælde af uoverensstemmelser med den Svenske Betalingslov, den Danske Betalingslov eller nogen Gennemførelseslov. Den Svenske Betalingslov, den Danske Betalingslov og/eller en eventuel Gennemførelseslov gælder ikke i forholdet mellem parterne, i det omfang parterne måtte have aftalt at fravige disse i henhold til den Svenske Betalingslovs kap. 4 § 20, kap. 5 § 59 og kap. 5a § 8, den Danske Betalingslovs kap. 5, § 80, § 82, stk. 3, §§ 97-98, 100-102, 104, 111-112, 117-119 og 125 eller nogen tilsvarende implementering af art. 38 eller 61 i PSD2 i nogen Gennemførelseslov.

 

1.2       Ved at acceptere disse ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER erklærer Kunden at have læst og forstået indholdet heraf.

 

 

1.3    Definitioner

"Afregningsbeløb" skal forstås som det eller de beløb, som af LDS er eller vil blive modtaget fra den relevante Kortordning eller Indløseren som følge af en Transaktion via Betalingsløsningen, dog med fradrag af de i Del 5 nævnte Gebyrer, Tilbageførsler, krav og de øvrige beløb, som Kunden til enhver tid måtte skylde LDS eller en Virksomhed tilknyttet LDS.

"Aftale" skal forstås som disse LDS ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER sammen med den særskilte aftale.

"Aftaleperiode" skal forstås som den i Aftalen anførte periode, hvor Aftalen skal være gældende mellem LDS og Kunden.

"Anvist Konto" skal forstås som den af Kunden anviste bankkonto i Kundens navn, hvortil LDS overfører Afregningsbeløbet.

"Bankdag" skal forstås som alle dage med undtagelse af lørdage, søndage og helligdage.

"Betalingsløsning" skal forstås som betalingsbehandlingstjeneste for betalingsmidlet (f.eks. Kort), som LDS leverer til Kunden i henhold til denne Aftale eller mobilbetalinger i henhold til særskilt aftale.

"Chip- og PIN-kort" skal forstås som et Kort med en integreret Chip, der sender oplysninger til en Salgsterminal, og som er beskyttet af en personlig PIN-kode med henblik på identifikation af Kortholderen i en autorisationsanmodning.

"Dansk Betalingslov" skal forstås som lovbekendtgørelse nr. 1719 af 27. november 2020 om betalinger med senere ændringer, som implementerer PSD2.

"Gennemførelseslov" skal forstås som den nationale lov, der implementerer PSD2.

"Gældende Lovgivning" skal forstås som

gældende love, regler, kodeks og direktiver, der udstedes eller offentliggøres af en stat eller en EU-institution samt PCI-Standarderne.

"Helligdage" skal forstås som helligdage i de lande, hvor LDS eller LDS' partnere (f.eks. Indløseren) opererer.

“Indløser” skal forstås som den af LDS til enhver tid valgte indløser.

"Kort" skal forstås som et gyldigt betalingskort, der er udstedt under en Kortordning.

"Kortholder" skal forstås som den person eller virksomhed, der har ret til at benytte et Kort.

"Kortordninger" skal forstås som Visa og MasterCard eller andre lignende betalingsordninger.

"Kortregler" skal forstås som de regler, fortolkninger og andre krav (kontraktmæssige eller ikke-kontraktmæssige), der til enhver tid gælder for en Kortordning.

"Kunde" skal forstås som den juridiske enhed, der er part i Aftalen;

"LDS" skal forstås som Loomis Digital Solutions AB.

"LDS-Bankkonto" skal forstås som en bankkonto i LDS' navn, der anvendes til afvikling af de Transaktioner, som Indløseren behandler for Kunden i henhold til Aftalen, og hvorpå der foretages debet- og kreditposteringer.

"Nødvendige Oplysninger" skal forstås som de oplysninger, som Kortordningerne kræver for at registrere Kunden, med de til enhver tid foretagne ændringer og som meddelt Kunden af LDS.

"PCI-Standarder" skal forstås som de af Kortordningerne krævede Payment Cards Industry Data Security-standarder som ændret fra tid til anden. Se www.pcisecuritystandards.org for nærmere oplysninger.

"Portal" skal forstås som LDS' kundeportal på [https://admin.loomispay.com/login].

“PSD2” skal forstås som direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked.

"Salgsterminal" skal forstås som en adgangsanordning med betjening eller selvbetjening, som befinder sig hos Kunden, som lever op til Kortordningernes krav, og som gør det muligt for en Kortholder at gennemføre en Transaktion med henblik på køb af produkter eller ydelser fra Kunden ved brug af et Kort i henhold til Kortreglerne.

"SCA" skal forstås som stærk kundeautentifikation som beskrevet i den Svenske Betalingslov, den Danske Betalingslov eller i en Gennemførelseslov og som nærmere beskrevet i EU-Kommissionens reguleringsmæssige tekniske standarder.

"Software" skal forstås som den software, der muliggør kommunikation mellem LDS' og Indløserens computersystemer i forbindelse med behandling af Transaktioner, og som er integreret i Udstyret eller i andet software leveret af LDS som led i Betalingsløsningen.

“Svensk Betalingslov” skal forstås som "Lag (2010:751) om betaltjänster", der implementerer PSD2.

"Tilbageførsel" skal forstås som en Transaktion, der bestrides af en Kortholder

eller af Udsteder, og som returneres i overensstemmelse med Kortreglerne.

"Transaktion" skal forstås som accept af et Kort eller oplysninger om Kortet i forbindelse med betaling for varer og/eller ydelser, som er udlejet og/eller solgt af Kunden til Kortholdere, samt kvittering fra Indløseren, uanset om Transaktionen godkendes, afvises eller behandles som et tvangssalg. Udtrykket "Transaktion" omfatter også kreditter, fejl, returbeløb, refusionsbeløb og korrektioner.

"Udsteder" skal forstås som et medlem af Kortordningen, der indgår en aftale med en Kortholder om udstedelse af et eller flere Kort.

"Udstyr" skal forstås som det hardware, der består af kassesystemet, kortlæseren og det tilhørende udstyr, som LDS sælger eller udlejer til Kunden i henhold til aftalen mellem Kunden og en Virksomhed tilknyttet LDS.

"Virksomhed tilknyttet LDS" skal forstås som en virksomhed, (i) der direkte eller indirekte kontrollerer LDS, (ii) der er underlagt samme direkte eller indirekte ejerskab eller kontrol som LDS, eller (iii) der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af LDS. En virksomhed anses for at være kontrolleret af en anden, hvis den anden virksomhed har mere end halvtreds (50)% af stemmerettighederne i virksomheden, kan bestemme over virksomhedens anliggender og/eller kontrollerer sammensætningen af virksomhedens bestyrelse eller tilsvarende organ.

DEL II – BETALINGSLØSNINGEN

Betalingsløsningen

2.1    LDS reguleres af det svenske finanstilsyn ( "Finansinspektionen") og fungerer som betalingsformidler ved at tilbyde behandling af betalingstransaktioner. Ved levering af grænseoverskridende betalingstjenester i Danmark reguleres LDS også af det danske finanstilsyn. LDS har indgået en aftale med Indløseren som indløsende bank og er registreret hos Kortordningerne. LDS forbeholder sig ret til at omdirigere Transaktioner til en anden indløser fra tid til anden.

2.2   Betalingsløsningen gør det muligt for Kunden at acceptere og behandle betalinger foretaget af Kortholdere ved brug af Kort og består af LDS' formidling af behandlingen af betalingstransaktioner foretaget gennem Betalingsløsningen på Kundens vegne, modtagelse af beløb fra Indløseren og kreditering heraf på LDS-Bankkontoen på Kundernes vegne (hvor Kunden får adgang til midlerne på de i Aftalen anførte vilkår) og udbetaling af Afregningsbeløbet til den Anviste Konto. Derudover kan LDS tilbyde integration til tredjepartsudbydere af mobile betalingsløsninger, som gør det muligt for Kunden at modtage mobile betalinger med Udstyret. Det præciseres for god ordens skyld, at LDS' forpligtelser i forbindelse med mobilbetalinger er begrænset til levering af en sådan grænseflade, og at LDS således ikke involveret i eller ansvarlig for behandlingen af sådanne mobilbetalinger.

2.3    Kunden instruerer og bemyndiger derfor LDS til i Aftaleperioden at modtage, opbevare og udbetale midler på Kundens vegne i overensstemmelse med Aftalen.

 

Aftaleindgåelse (KYC mv.)

2.4       LDS er underlagt den svenske lov (2017:630) om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Det indebærer bl.a. krav om, at LDS kender sine kunder (dvs. Kunderne). Kunden bemyndiger LDS til i forbindelse med Aftalens indgåelsen samt i Aftaleperioden at foretage kredittjek, sanktionskontrol og andre kontrolforanstaltninger, som kan medføre, at Kunden skal afgive yderligere oplysninger eller dokumentation til LDS, for at LDS opfylder sine forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. Kunden skal straks efterkomme sådanne anmodninger. Kundeforholdet og alle aftaler med LDS er betinget af, at LDS modtager de ønskede oplysninger. LDS har ret til at dele oplysningerne på en sikker måde med LDS' Tilknyttede Virksomheder og med statslige myndigheder, eller hvis det i øvrigt følger af Gældende Lovgivning eller Kortreglerne.

2.5    Manglende overholdelse af ovennævnte giver LDS ret til med øjeblikkelig virkning at suspendere Betalingsløsningen eller bringe Aftalen til ophør. Ovenstående ret til opsigelse uden varsel gælder også, hvis det i Aftaleperioden konstateres, at de oplysninger, som Kunden har afgivet i henhold til pkt. 2.4, var fejlagtige eller mangelfulde.

 

Migration til PSP-Tillidsaftale

2.6    Indløsere og Kortordningerne har fastsat visse grænser for Kundens årlige mængde af Korttransaktioner via Betalingsløsningen. Såfremt Kundens årlige transaktionsvolumen overstiger USD 1 million (USD 1.000.000) pr. år for enten MasterCard eller Visa, skal Kunden således indgå yderligere aftaler direkte

med Indløseren ("Betroet Kundeaftale"). V ed indgåelse af Aftalen bemyndiger Kunden LDS til at indgå en Betroet Kundeaftale med Indløseren på Kundens vegne, hvis ovennævnte transaktionsvolumen nås.

 

Regler for Betalingsløsningen

2.7    Ud over Aftalens vilkår og betingelser er Betalingsløsningen underlagt Gældende Lovgivning og Kortreglerne samt de af Indløseren til enhver tid fastsatte krav og retningslinjer. Nærmere oplysninger om Kortreglerne og Indløserens krav og retningslinjer udleveres efter anmodning herom.

2.8    Kunden forpligter sig til at overholde Gældende Lovgivning og Kortreglerne. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem Aftalen og Kortreglerne har sidstnævnte forrang.

2.9   LDS kan til enhver tid tilføje, slette og/eller ændre betalingsmetode. Kunden accepterer endvidere, at Kortreglerne og Aftalen kan ændres fra tid til anden. LDS kan ensidigt ændre Aftalen med øjeblikkelig virkning uden varsel, idet LDS dog vil bestræbe sig på at give Kunden forudgående meddelelse herom. V ed fortsat brug af den pågældende betalingsmetode anses Kunden for at have accepteret sådanne ændringer. Kunden accepterer udtrykkeligt, at Kortordningerne til enhver tid: (i) med øjeblikkelig virkning og uden varsel kan forbyde Kunden at bruge Kortordningens varemærke uanset årsag, (ii) kan håndhæve Kortreglerne og forbyde Kunden og/eller LDS at udvise en adfærd, som Kortordningerne mener potentielt vil kunne skade Kortordningerne, herunder medføre omdømmetab, eller som vil kunne gå ud over integriteten af Interbanksystemet, Kortordningernes fortrolige oplysninger (som defineret i Kortreglerne) eller begge.

Brug af Kort

2.10   LDS kan til enhver tid og uden varsel til Kunden fjerne eller tilføje Kort, der accepteres. LDS skal hurtigst muligt informere Kunden om ændringer med hensyn til accepterede Kort. LDS behandler kun Transaktioner, der er godkendt af den pågældende Kortordning eller Udsteder alt efter omstændighederne.

2.11   Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at kontrollere Kortholderens identitet og vurdere, om det Kort, som bruges til at betale for de af Kunden solgte produkter og/eller ydelser, kan accepteres. Ovennævnte gælder også i forbindelse med ophævede eller tilbageførte Transaktioner.

2.12   Det skal af fremgå af skiltning i Kundens fysiske butik og/eller på Kundens webside, hvilke Kort Kunden accepterer som betalingsmiddel. Hvis Kunden ikke accepterer alle Kort eller andre betalingsinstrumenter udstedt af en Kortordning, skal dette klart fremgå sammen med oplysninger om, hvilke Kort der accepteres. Oplysningerne skal fremgå tydeligt ved indgangen til butikken og ved kassen eller på websiden, i god tid inden transaktionen gennemføres.

Behandling af Transaktioner

2.13   Kunden forpligter sig til at overholde alle LDS' instrukser vedrørende accept og godkendelse af Transaktioner, herunder dem, der til enhver tid måtte fremgå af Portalen, og forpligter sig endvidere til at sikre behørig oplæring og underretning af dennes medarbejdere i den forbindelse.

2.14   Hvis LDS har grund til at tro, at en Transaktion kan være i strid med Aftalen, Kortreglerne eller Gældende Lovgivning eller i øvrigt kan skade LDS, Kunden eller Indløseren, kan LDS nægte at behandle Transaktionen.

2.15   Betalingsløsningen kan bruges til behandling af Transaktioner, hvor Kortholderen påbegynder en Transaktion i Kundens butik ved at indsætte et Kort i eller swipe det gennem kortlæseren eller - ved kontaktløse betalinger - ved at bruge den kontaktløse teknologi i Udstyret.

SCA

2.16   Kunden skal forlange SCA for hver Transaktion, hvor der anvendes et Kort udstedt inden for EU/EØS, medmindre der er dispenseret fra dette krav. Kunden skal dog altid forlange SCA, hvis Kunden instrueres herom af en Udsteder.

Udbetaling

2.17   LDS vil efter Transaktionens gennemførelse, så snart LDS har modtaget beløbet fra den relevante Kortordning eller Indløseren, og forudsat at Kunden har overholdt Aftalen, påbegynde indbetaling af Afregningsbeløbet til den Anviste Konto. LDS vil gøre, hvad der er forretningsmæssigt rimeligt for at påbegynde indbetaling af Afregningsbeløbet til den Anviste Konto én Bankdag efter den Bankdag, hvor LDS modtog beløbet fra den relevante Kortordning eller Indløser.

2.18   Kunden accepterer dog, at LDS ikke er ansvarlig for forsinkelser eller fejl ved udbetalingen, som opstår efter at LDS har givet instrukser om udbetaling til den Anviste Konto, og som kan henføres til en tredjemand, der indgår i overførselsprocessen, og/eller som skyldes, at Kunden har afgivet fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger om den Anviste

Konto. LDS vil om muligt træffe rimelige foranstaltninger for at geninddrive midler, der er gået tabt. LDS har ret til at tilbageholde eller udsætte udbetalinger, i det omfang LDS finder det nødvendigt for at overholde Gældende Lovgivning eller Kortreglerne, eller hvor LDS er i gang med en undersøgelse af Kunden og Kundens brug af Betalingsløsningen.

Transaktionsoplysninger

2.19   Kunden kan til enhver tid få adgang til oplysninger på Portalen om gennemførte salg og aktuelle tilgodehavender hhv. til og fra LDS samt oplysninger om betalinger foretaget med Udstyret via en ekstern mobilbetalingsudbyder, der understøttes af Softwaren. Disse oplysninger opdateres i realtid. Transaktionsoplysningerne viser også alle betalte Gebyrer og informationer om udbetalinger til den Anviste Konto.

2.20   Transaktionsoplysningerne indeholder en reference, så Kunden kan identificere Transaktionen. Ved indgåelse af Aftalen accepterer Kunden, at LDS kan aggregere sådanne oplysninger efter mærke, applikation, betalingsinstrument og interbankgebyrer for Transaktionen.

Refusioner og returvarer

2.21   Kunden skal indsende eventuelle anmodninger om refusion i forbindelse med returnering af produkter og/eller ydelser gennem Betalingsløsningen i overensstemmelse med Aftalen og Kortreglerne. Kunden forpligter sig til at overholde Gældende Lovgivning i forbindelse med returvarer. Beløb refunderet i forbindelse med returvarer indsættes på samme Kort, som blev brug i den oprindelige Transaktion, og må kun udbetales kontant til Kortholderen, hvis det følger af Gældende Lovgivning.

2.22   Hvis refusionen er godkendt, trækker LDS det refunderede beløb fra de øvrige beløb, som Kunden måtte have til gode i forbindelse med behandling af andre Transaktioner. Såfremt beløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække det refunderede beløb, skal Kunden straks indbetale differencen til LDS.

Tilbageførsler

2.23   I forbindelse med en Tilbageførsel kan LDS trække det tilbageførte beløb (samt eventuelle gebyrer) fra Afregningsbeløbet, inden det overføres til den Anviste Konto. Såfremt LDS vurderer, at en Tilbageførsel er sandsynlig, kan LDS tilbageholde et tilsvarende beløb i Afregningsbeløbet, indtil LDS vurderer, at der ikke vil ske Tilbageførsel, eller indtil Kortholderens frist for at anfægte Transaktionen er udløbet. Såfremt de beløb, der er fratrukket eller tilbageholdt i Afregningsbeløbet, ikke er tilstrækkelige til at dække den faktiske eller forventede Tilbageførsel, skal Kunden straks efter anmodning indbetale differencen til LDS.

2.24   Såfremt Tilbageførslerne overstiger (eller LDS har grund til at tro, at de vil overstige) de af Kortordningerne eller Indløseren fastsatte grænser med hensyn til Transaktionsvolumen eller -værdi, kontakter LDS straks Kunden og anmoder om berigtigelse heraf. Hvis Kunden ikke berigtiger forholdet, eller hvis Tilbageførslerne overstiger (eller LDS har grund til at tro, at de vil overstige) de af Kortordningerne eller Indløseren fastsatte grænser, kan LDS suspendere udbetaling af Afregningsbeløbet til Kunden, indtil Kunden har foretaget de nødvendige korrigerende foranstaltninger i sit system, og LDS har

bekræftet og accepteret disse. Hvis overtrædelsen ikke er berigtiget, kan LDS suspendere Betalingsløsningen eller hæve Aftalen. Såfremt Tilbageførslerne overstiger Indløserens eller en Kortordnings tilladte månedlige grænser med hensyn til Transaktionsvolumen og -værdi, kan LDS suspendere behandlingen af nye Transaktioner for Kunden, indtil Kunden har truffet de nødvendige korrigerende foranstaltninger i sit system, og LDS har bekræftet og accepteret disse.

2.25   Kunden er klar over, at der kan ske Tilbageførsel som følge af uautoriserede Transaktioner (i henhold til den Svenske Betalingslov eller den Danske Betalingslov) i en periode på 13 måneder efter Transaktionen og - hvis der er tale om fejlbehæftede varer - i en periode på op til 3 år efter Transaktionen. Der kan også ske refusion f.eks. som følge af garantikrav eller udnyttelse af fortrydelsesretten eller øvrige rettigheder, som Kortholderen måtte have.

 

Kundens generelle forpligtelser

2.26   Kunden forpligter sig til:

a. at give LDS oplysninger om adressen på hvert af Kundens kontorer, alle de af Kunden anvendte firmanavne og en generel beskrivelse af de varer og/eller ydelser, der er solgt til Kortholderne,

b. at overholde Indløserens til enhver tid gældende politikker, Kortreglerne (herunder ikke at anfægte ejendomsretten til Kortordningernes mærker), denne Aftale og Gældende Lovgivning med senere ændringer,

c. at gennemføre eventuelle ønskede ændringer eller andet, som LDS måtte finde nødvendige eller hensigtsmæssige for at sikre Kundens fortsatte overholdelse af standarderne for brugen af Kortordningernes mærker,

d. ikke at træffe nogen foranstaltning, der risikerer at påvirke eller hindre Kortordningernes udøvelse af denne ret,

e. ikke at diskriminere personer, der vælger at betale for varer eller tjenesteydelser med kort i stedet for kontanter, og til

f. ikke at gennemføre transaktioner, som Kunden ved eller burde vide er ulovlige.

2.27    Hvis Kunden tilbyder betaling ved Salgsterminalen, skal denne og andet dertil relateret udstyr til enhver tid anvendes af Kunden og/eller dennes autoriserede medarbejdere og aldrig af Kortholderen, undtagen i det omfang Kortholderen skal indtaste sin PIN-kode, hvilket i så fald skal ske i Kundens og/eller dennes autoriserede medarbejderes nærvær.

 2.28   Inden Kunden accepterer betaling ved Salgsterminalen, skal Kunden, i det omfang det måtte være relevant, kontrollere, at:

a. der indhentes autorisation for hver Transaktion, bortset fra tilfælde, hvor dette ikke er påkrævet i henhold til Kortreglerne;

b. de fire (4) cifre, der er trykt over (eller under) det prægede Kortnummer, svarer til de første 4 cifre i Kortnummeret;

c. underskriften på Transaktionskvitteringen svarer til det navn, der er præget på Kortets forside, Kortholderens underskrift som vist på Kortet og underskriften på eventuel legitimation;

d. personen, der fremviser Kortet, er den samme som den, hvis navn er præget på

Kortets forside;

e. det prægede kontonummer på Kortets forside svarer til det trykte nummer på Kortets bagside og kontonummeret på Transaktionskvitteringen;

f. Kortet, og navnlig underskriftsrubrikken, ikke er synligt ændret eller ødelagt;

g. Kortet ikke er udløbet;

h. personen, der fremviser Kortet, ligner den, der er afbildet på et eventuelt fotografi på Kortet til identifikation af Kortholderen;

i. Kortet opbevares af Kunden, indtil Kortholderen har underskrevet Transaktionskvitteringen, hvis relevant;

j. der, hvis Kortet ikke er underskrevet, eller hvis underskriften på Transaktionskvitteringen afviger fra underskriften på Kortet, anmodes om legitimation. I så fald skal navn og underskrift sammenholdes med den fremviste legitimation; og at

k. Kunden, hvis Kortet er et chip- og PIN-kort, anvender Kortet efter Salgsterminalens anvisninger, herunder indtaster PIN-nummer, når og hvis Salgsterminalen beder om dette.

Hvis Kunden tilbyder betaling ved Salgsterminalen, skal Kunden — uanset Transaktionsværdien — anmode om manuel telefonautorisation fra Udstederen i følgende tilfælde: (i) hvis underskriftsrubrikken på Kortet ikke er udfyldt; (ii) hvis Kunden vurderer, at Transaktionen er mistænkelig; (iii) hvis Kunden har modtaget en negativ eller stop-liste fra Udstederen; eller (iv) hvis Transaktionen gennemføres manuelt.

2.29   Kunden skal sikre, at ingen kameraer filmer indtastningen af en Kortholders PIN-kode på Salgsterminalen.

 

Sikkerhed

2.30   LDS forbeholder sig retten til enten at tilbageholde Afregningsbeløbet som sikkerhed (i overensstemmelse med LDS' ansvar som anført nedenfor), suspendere Betalingsløsningen eller hæve Aftalen, hvis LDS vurderer, at Kundens risikoniveau er eller har været øget.

2.31   Endvidere stiller Kunden hermed, som sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, Afregningsbeløbet som sikkerhed for ethvert beløb, Kunden måtte skylde LDS eller nogen Virksomhed tilknyttet LDS.

 

Udveksling af oplysninger

2.32   Kunden anerkender og accepterer, at LDS har ret til at dele data og oplysninger relateret til Kunden og Transaktionerne med Virksomheder tilknyttet LDS inden for EØS i overensstemmelse med Gældende Lovgivning og som nødvendigt for udførelsen af Betalingsløsningen. Kunden er desuden bekendt med LDS' forpligtelse til at indberette visse oplysninger om Kunden til Kortordningerne i overensstemmelse med Kortreglerne samt oplysninger til myndighederne i overensstemmelse med Gældende Lovgivning.

 

Ansvar og hæftelse

2.33   Kunden hæfter for enhver forpligtelse, som LDS eller nogen tredjepart måtte ifalde som følge af Kundens brug af Betalingsløsningen og/eller misligholdelse af Aftalen, herunder — men ikke begrænset hertil —bøder, gebyrer, refusioner og Tilbageførsler. Kunden skal

skadesløsholde LDS og Virksomheder tilknyttet LDS for ethvert krav, søgsmål, tab, udgift, ansvar eller hæftelse, der måtte blive rejst eller gjort gældende mod LDS eller nogen Virksomhed tilknyttet LDS af en tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, Indløseren, en Udsteder eller Kortordningerne) som følge af (i) Kundens misligholdelse af Aftalen, Gældende Lovgivning eller Kortreglerne, eller (ii) en af Kunden via Salgsterminalen indsendt Transaktion.

2.34   For at der ikke skal herske tvivl herom præciseres, at Kunden hæfter for sine eventuelle underleverandørers handlinger og undladelser i samme omfang som for sine egne. Dette gælder også i relation til eventuelle veksler, som Kunden måtte anvende.

2.35   LDS er ansvarlig for, at Transaktioner, der er behørigt autoriseret og indsendt af Kunden via Betalingsløsningen i overensstemmelse med Aftalen, behandles i overensstemmelse med Aftalen. Med forbehold for, hvad der er anført andetsteds i Aftalen, er LDS også ansvarlig for at sikre, at Afregningsbeløbet overføres til den Anviste Konto. For god ordens skyld præciseres, at LDS under ingen omstændigheder er ansvarlig for Indløserens handlinger, undladelser, konkurs eller anden form for insolvens.

2.36   LDS er under ingen omstændigheder ansvarlig for svigt, afbrydelser eller fejl, som skyldes, at Udstyret er offline, eller for Transaktioner udført, mens Udstyret er offline. Kunden alene er ansvarlig for Transaktioner udført, mens Udstyret er offline. LDS hæfter således ikke for eventuelle tab på Transaktioner, der måtte være gået tabt på grund af fejl på Udstyret, som er offline i terminalen.

DEL III – GEBYRER OG BETALING

Gebyrer

3.1   Kunden forpligter sig til at betale de af LDS fastsatte og opgjorte gebyrer i overensstemmelse med den i Aftalen anførte betalingsoversigt vedrørende (i) Betalingsløsningen, (ii) lejeafgifterne for Udstyr, som af Kunden lejes af Virksomheder tilknyttet LDS, og (iii) gebyrer for support og køb af Udstyr og tilbehør leveret af Virksomheder tilknyttet LDS (under ét benævnt "Gebyrerne"). Alle priser, inklusive priserne for Betalingsløsningerne, er angivet eksklusive moms. I det omfang Betalingsløsningerne er momspligtige, betales den moms, som LDS er afgiftspligtig for, af Kunden.

 

Betaling

3.2    Betaling af Gebyrerne udføres ved, at LDS trækker Gebyrerne fra Kundens Transaktionsprovenu, før Afregningsbeløbet overføres til den Anviste Konto. Betalingen vil blive gennemført i forbindelse med hver udbetaling med hensyn til den del af Gebyrerne, der vedrører Betalingsløsningen. Hvis Kundens Transaktionsprovenu ikke er tilstrækkeligt til at dække det fulde Gebyrbeløb på forfaldsdatoen, vil LDS gøre yderligere forsøg på at fratrække Gebyret. Hvis også disse yderligere fradragsforsøg mislykkes, vil LDS udstede en faktura til Kunden, der i så fald vil være forfalden til betaling med det samme.

 

Prisændringer

3.3    LDS er berettiget til at ændre sine priser eller opkrævninger, hvis Kundens betalingsmønster afviger væsentligt fra andre, sammenlignelige kunder. LDS vil i så fald straks underrette Kunden om ændringerne.

DEL IV - ØVRIGE BESTEMMELSER

Ret til kontrol

4.1       LDS og Kortordningerne har ret til — enten selv eller ved en af LDS antaget tredjepart, inden for normal åbningstid og med rimeligt varsel — at gennemføre en kontrol af Kundens forretning og faciliteter med henblik på at kontrollere Kundens overholdelse af Aftalen, Gældende Lovgivning og Kortreglerne.

 

Fortrolighed

4.2       LDS og Kunden forpligter sig til på intet tidspunkt i Aftaleperioden eller derefter at videregive den anden parts fortrolige oplysninger, bortset fra som nødvendigt til opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til Aftalen. Begge parter må dog afgive sådanne erklæringer, som måtte være påkrævet ved lov eller efter gældende børsregler, idet den anden part dog om muligt skal informeres herom på forhånd.

4.3      Alle instruktioner, systemløsninger, tegninger, skilte, udstyr, tekniske eller andre dokumenter, som parterne måtte give hinanden før, i forbindelse med eller efter Aftalen, til brug for den anden parts opfyldelse af sine forpligtelser, forbliver den afgivende parts ejendom. Disse må ikke uden den afgivende parts skriftlige samtykke anvendes af den modtagende part eller kopieres, reproduceres, videregives eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.

 

Generelt ansvar/hæftelse

4.4       Bortset fra nedenstående begrænsninger hæfter LDS for, og skal således skadesløsholde Kunden for, enhver skade på eller tab af Kundens ejendom, i det omfang skaden eller tabet måtte være en direkte følge af LDS' uagtsomhed eller svigt.

4.5       Ansvaret omfatter ikke rent økonomisk tab (dvs. økonomisk skade, uden at der samtidig er lidt personskade eller skade på ejendom), skader forårsaget af eller forbundet med terrorisme, skade på en "tredjepart", nogen form for følgeskader, såsom produktionstab og manglende fortjeneste, eller nogen anden form for indirekte skade.

4.6       Hvis Kunden ikke senest tre måneder efter, at Kunden er eller burde være blevet opmærksom på skaden, fremsætter skriftligt krav, bortfalder Kundens ret til at gøre krav gældende mod LDS i anledning af skaden.

4.7       LDS' erstatningsansvar i henhold til Aftalen er begrænset til et beløb svarende til det samlede beløb, som Kunden har betalt i Gebyrer inden for de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der har givet anledning til kravet. LDS' erstatningsansvar kan dog, i hver 12- månedersperiode regnet fra Aftaleperiodens start, maksimalt andrage SEK 100.000.

4.8   Hvis Kunden som følge af uagtsomhed eller undladelse selv har bidraget til skaden, reduceres LDS' ansvar tilsvarende.

 

Immaterielle rettigheder

4.9    LLDS forbeholder sig ret til al Software og alle immaterielle rettigheder til kassesystemer udviklet i Android og betalingsterminaler og integrationer udviklet i PayDroid, samt til alle markedsførings- og produktmaterialer leveret sammen med Udstyret og/eller senere opgraderinger heraf.

4.10   Kunden må ikke ændre eller fjerne nogen meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, som måtte være påsat Udstyret.

 

Ændring af Aftalen

4.11     Bortset fra som anført nedenfor og som udtrykkeligt anført andetsteds i Aftalen eller i andre kontraktdokumenter er ændringer af Aftalen kun gyldige, hvis de er skriftligt aftalt.

4.12 Uanset pkt. 4.11 ovenfor forbeholder LDS sig retten til at ændre disse ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER inden for Aftaleperioden. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på LDS' hjemmeside med øjeblikkelig virkning. Hvis Kunden ikke senest 30 dage efter offentliggørelsen skriftligt meddeler, at ændringen ikke kan accepteres, vil Aftalen forblive gældende på de således ændrede vilkår.

Opkrævninger og forsinkelser

4.13     LDS er berettiget til at opkræve administrative udgifter til fakturering og håndtering af ændringer såsom ændringer af Kundens kontaktoplysninger.

4.14     Hvis Kunden, uanset årsagen hertil, undlader at foretage betaling, er LDS berettiget til at suspendere Betalingsløsningen, forbindelsen til Udstyret og ydelsen af Support. LDS skal i så fald underrette Kunden om den planlagte suspension og give Kunden mulighed for at betale, før suspenderingen iværksættes.

4.15     LDS kan ikke holdes ansvarlig for driftstab, tab af fortjeneste, følgeskader eller andre indirekte eller direkte tab af nogen art, der måtte kunne henføres til suspensionen.

Underleverandører

4.16     LDS kan antage underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen. LDS hæfter for underleverandørernes opfyldelse af deres forpligtelser i samme omfang som for sine egne forpligtelser.

 

Overdragelse af Aftalen

4.17     LOverdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen kan kun ske med den anden parts skriftlige samtykke. Uanset foranstående er LDS berettiget til at overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til Virksomheder tilknyttet LDS.

 

Aftalens løbetid

4.18     Aftalen træder i kraft på datoen for Kundens underskrift, og når LDS har bekræftet, at Kunden er godkendt i henhold til LDS' kundekendskabs- og hvidvaskprocedure og er godkendt af Indløseren. Aftalen er gyldig i den periode, der er angivet i den enkelte aftale, eller, hvis der ikke er angivet nogen løbetid, i en tidsubegrænset periode, indtil en af parterne opsiger Aftalen med tre (3) måneders skriftligt varsel. Opsigelse kan ske ved at kontakte LDS' kundeservice.

 

Hævelse af Aftalen

4.19     Aftalen kan af begge parter og hver Kortordning hæves, hvis den anden part misligholder sine forpligtelser og ikke senest 30 dage efter modtagelse af skriftlig anmodning herom har afhjulpet denne misligholdelse.

 

Upphörande av Avtalet

4.20   For LDS' vedkommende kan Aftalen også hæves, hvis en eller flere af følgende

omstændigheder indtræffer:

a. hvis Kortordningerne afmelder LDS, eller hvis Indløseren — uanset årsag — ophører med at være Indløser, ikke har gyldig tilladelse til Kortordningerne eller ophører med at bruge et af Kunden accepteret varemærke;

b. hvis nogen handling foretaget af Kunden vurderes at være svigagtig eller på anden måde skadelig for LDS', Indløserens eller Kortordningernes virksomhed; eller

c. hvis Kunden går i betalingsstandsning, indgår akkord med sine kreditorer, begæres eller erklæres konkurs (enten ved egen konkursbegæring eller på begæring af tredjemand), eller hvis Kunden af anden årsag antages at være insolvent.

 4.21     Desuden har LDS, hvis Kunden ikke har gjort brug af Betalingsløsningen i tolv (12) på hinanden følgende måneder, ret til at opsige aftalen med én (1) måneds varsel. Sker dette, skal Kunden dog samtidig meddeles, hvilke handlinger Kunden kan foretage for at forhindre, at Aftalen bringes til ophør.

Force majeure

4.22   Hvis en parts opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen hindres, forringes eller forsinkes af omstændigheder uden for partens kontrol, såsom krig eller krigslignende begivenheder, optøjer, opstand, sabotage eller trussel om sabotage, terrorisme, røveri, handlinger udøvet af myndighederne, nedlukning, lockout, blokade eller anden arbejdskonflikt, ekstraordinære vejrforhold, brand, pludseligt eller uforudset tab af personale eller mangel på transportmidler eller brændstof, fritages parten fra sine forpligtelser i henhold til Aftalen, så længe de pågældende omstændigheder består. I så fald er parten ikke erstatningsansvarlig.

4.23     En part, der ønsker at påberåbe sig force majeure som ovenfor anført, skal hurtigst muligt underrette den anden part herom. Oplysninger om sådan force majeure fra LDS' side vil også blive givet på Portalen snarest muligt.

Lovvalg og tvister

4.24     Aftalen er underlagt svensk ret.

4.25     Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne Aftale, skal afgøres endeligt ved voldgift ved det svenske voldgiftsinstitut ved Stockholms Handelskammer ("Instituttet"). Instituttets regler for fremskyndet voldgiftsbehandling finder anvendelse, medmindre Instituttet under hensyntagen til sagens kompleksitet, det omtvistede beløb og andre omstændigheder afgør, at Voldgiftsreglerne finder anvendelse. I sidstnævnte tilfælde beslutter Instituttet ligeledes, om voldgiftsretten skal bestå én eller tre voldgiftsmænd. V oldgiftsretten skal have sæde i Stockholm.

4.26    Uanset ovenstående har LDS i tilfælde af forfaldne og ubestridte fakturaer ret til ved den relevante myndighed at begære påbud om betaling og til at anlægge sag mod Kunden ved de generelt kompetente domstole.