Generelle betingelser for kassesystem, inkl. gateway licens og service- og supportaftale

1. Leverancens omfang

Leverancen omfatter det udstyr, der er anført på den fremsendte/vedlagte ordrebekræftelse.

2. Aftaleindgåelse

Ved accept af nærværende lejeaftale, erklærer Kunden at have læst og forstået disse lejevilkår og øvrige relevante aftalevilkår for lejeaftalen.

3. Legitimation

Loomis er underlagt reglerne lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Det betyder blandt andet, at Loomis skal kende sine kunder. Når kundeforholdet etableres, skal kunden oplyse navn, adresse, CPR-nummer og CVR-nummer, formål med kundeforholdet og kundens forventede forretningsomfang, og skal aflevere kopi af relevante dokumenter med identitetsoplysninger som led i onboarding-processen. Kundeforholdet og alle aftaler med Loomis er betinget af, at Loomis modtager de anmodede oplysninger og kopi af dokumenter med identitetsoplysninger. Loomis er berettiget til at dele oplysningerne sikkert med koncernforbundne selskaber.

4. Ejendomsretten til det lejede

Det lejede Udstyr er og forbliver Loomis ejendom og må ikke af Kunden udlånes, udlejes, pantsættes, sælges eller på anden måde overdrages til tredjemand. Loomis har ret til at kontrollere det lejede Udstyr ved returnering. Ved bortkomst, beskadigelse eller fuldstændig ødelæggelse af det lejede Udstyr, betragtes værdiangivelsen, iht. Loomis prisliste, som Udstyrets reelle værdi.

5. Lejeperiode

Lejeperioden løber fra underskrift af denne lejeaftale og kan - efter en eventuel aftalt uopsigelighedsperiode - herefter opsiges med det varsel, der er angivet på ordrebekræftelsen. Når man ønsker at opsige system/Pos hos Ditbetalingssystem, skal Kunden fortsat betale kvartals fakturaen. Det vil sige, at Kunden kan beholde systemet til udløb af kvartalet.

 Overtagelse af Udstyr

Efter aftaleperiodens udløb kan Kunden overtage det lejede Udstyr til markedsværdi eller værdien af ca. 3 måneders leje. Kunden betaler herefter 99 kr. om måneden pr. Udstyr (pr. device) for Gateway licensen, indtil denne opsiges.

6. Mangler

Dersom at det lejede Udstyr er mangelfuldt eller fejlbehæftet ved levering skal Kunden uden unødigt ophold tage kontakt til Loomis for udbedring af fejl og mangler. Udbedring påbegyndes uden unødigt ophold efter konstatering af fejl og/eller mangler.

Tekniske indgreb og service på produktet må kun udføres af Loomis, eller af denne anviste tekniker. Service som følge af misbrug eller fejlbetjening betales af Kunden. Der ydes ingen reduktion i lejen for den tid, det lejede ikke kan anvendes som følge af opståede fejl. Der ydes ikke erstatning for skader forvoldt af det lejede Udstyr.

7. Aflevering

Dersom at Kunden ikke reklamerer straks efter levering, forudsættes det lejede modtaget i god og forsvarlig stand og Kunden er ved lejemålets ophør forpligtet til at aflevere det lejede tilbage i samme stand som ved modtagelsen, uden anden slitage eller forringelse end ved almindeligt brug. Hvis det lejede Udstyr eller dele heraf på grund af tilintetgørelse, bortkomst eller af hvilken som helst anden grund ikke tilbageleveres i aftalt stand, ved lejemålets ophør. Er Kunden pligtig til at godtgøre Loomis værdien af det lejede udstyr jf. prisliste, eller at godtgøre Loomis den skete forringelse af det lejede Udstyr.

8. Gateway licens og Service og Supportaftale

Samtidigt med indgåelse af en gyldig lejeaftale følger en Gatewaylicens, som dækker alle ydelser ifm. med Service og Support af det lejede Udstyr, jf. nærmere appendiks til disse standardvilkår.

Således er Kunden dækket med drift og support af installeret software og oprettelse af en sikker kommunikationsforbindelse til indløser (Elavon)  og Nets, samt fri mobildatatrafik og oprettelse af SIM-kort til brug i det lejede Udstyr.

9. Indløsningsaftale

Visa og Mastercard. For at kunne gennemføre en betaling med betalingskort, skal der være oprettet en indløsningsaftale med Elavon, eller den af Loomis godkendte kortindløser, som er PCI certificeret til den betalingsgateway der benyttes (Nets).

Indløsningsgebyret og vilkårene herfor fremgår af den indløsningsaftale, som Kunden indgår med Elavon, og som på tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er angivet i ordrebekræftelsen.

Der er ingen processfee, minimumscharge eller abonnement og Elavon udbetaler alle godkendte kortbetalinger med 2 bankdages udbetaling.

Dankort. Det kræver en dankortaftale at tage imod dankortbetalinger fra Nets og et forretningsnummer, som Loomis skal bruge for at aktivere Kundens dankortsaftale på terminalerne.

Herefter vil Kunden løbende få afregning fra den realiserede omsætning på dankortet fra Nets (og fra Elavon på den omsætning, der måtte være realiseret på Visa og Mastercard betalinger).

10. Forsikring

Kunden er til enhver tid forpligtet til at udbedre alle skader for egen regning eller at have det lejede udstyr forsikret mod enhver skade af det lejedes fulde værdi iht. gældende prisliste.

11. Betaling

Betalingsbetingelserne, der fremgår af ordrebekræftelsen, gælder fra udstedelse af faktura. Betales faktura ikke rettidigt har Loomis ret til at opkræve renter af den forfaldne saldo iht. rentelovens § 5.

12. Misligholdelse

Misligholdes aftalen kan Loomis opsige denne med øjeblikkelig virkning.

Som misligholdelse anses:

 • Kundens manglende betaling af forfaldne fakturabeløb
 • Kundens misbrug/hærværk på det lejede udstyr
 • Kunden tages under konkursbehandling, søger akkord eller udviser manglende betalingsevne

Ved Kundens manglende betaling af forfaldne fakturabeløb er Loomis berettiget til at afbryde forbindelsen til det udstyr og de produkter der ikke er betalt abonnement for, herunder, POS systemer, betalingsterminaler, Terminal Management Services m.v.

Dette sker uden yderligere varsel og Loomis kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art der måtte henføres til de afbrudte produkter.

Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldigt beløb samt gebyr på 2.000 kr. plus moms.

Manglende betaling anses som væsentlig misligholdelse af aftalen, hvilket berettiger Loomis til at ophæve aftalen (for så vidt angår kassesystemet) uden yderligere varsel.

Ved ophævelse af aftalen har Loomis ret til at forlange det udlejede Udstyr tilbageleveret øjeblikkeligt, eventuelt ved fogedens hjælp. Omkostninger ved afhentning og inddrivelse af skyldigt beløb for hele lejeperioden (24 mdr.) til Loomis, betales af Kunden.

13. Erstatning og flytning af Udstyr

Såfremt Udstyret erstattes i aftaleperioden, finder denne aftale tilsvarende anvendelse for det Udstyr, der erstatter det defekte Udstyr.

Skulle Kunden ønske at omplacere eller flytte udstyret til en anden af Kundens adresser end der, hvor udstyret oprindeligt er installeret, skal Loomis have besked om dette. Det har ikke indflydelse på driften, at Udstyret flyttes, hvorfor informationen kun benyttes til at registrere Udstyrets fysiske placering for den medfølgende drift og support.

Alle udgifter i forbindelse med flytningen afholdes af Kunden.

14. Betingelser for returnering af lejede udstyr

Dersom at Kunden beslutter sig for ikke at købe det lejet Udstyr fri af lejeaftalen, efter aftaleperiodens udløb. Kan Kunden vælge at fortsætte lejen eller returnere det lejede Udstyr til Loomis på nedenstående adresse med modtagelse senest 5 dage efter lejeperiodens udløb.

Loomis Pay Denmark ApS
Litauen Alle 1
2630 Taastrup

Returneres udstyret ikke til tiden, faktureres 1 måneds leje inkl. Gateway licens pr. påbegyndt måned.

Returneres udstyret ikke inden 3 uger efter at Lejen måtte være opsagt, faktureres udstyrets nypris iht. gældende prisliste.

15. Overdragelse

Loomis er berettiget til at overdrage, forny eller på anden måde sælge samtlige eller en del af sine rettigheder og forpligtelser samt tilknyttede licenser, drift og support i henhold til denne aftale til et koncernforbundet selskab.

16. Tvister

Denne aftale er undergivet dansk ret, og enhver tvist, der udspringer heraf, skal afgøres ved Københavns byret.

APPENDIX TIL STANDARDVILKÅR FOR KASSESYSTEM VEDR. DRIFT OG SUPPORTAFTALE MED GATEWAYLICENSBETINGELSER

1.     Baggrund og indhold af Gatewaylicensen

Disse Gatewaybetingelser udgør den del af Aftalen, der vedrører PSP (Payment Service Provider) og POS (Point of Sale) softwareleverancen med løbende support og drift på solgt eller lejet kassesystem fra Loomis med integreret betalingsterminal og håndholdt terminal.

De angivne ydelser er defineret pr. enhed ( der hører til Udstyret), og regulerer Parternes samarbejde og omfang af de tjenester i denne aftale:

 1. SSL-certifikat for sikker opkobling via P2PE-krypteret forbindelse til Payment Service Provider
 2. 3G/4G/GPRS kommunikationsforbindelse til PSP-tjeneste i skyen, der opretholder en sikker gatewaytrafik med SSL-certifikat og 256 Kbit kryptering, der er nødvendig for at kunne håndtere kortdata og betalingstransaktioner iht. gældende PCI-certificering og EMV-regler til angivet kortindløser
 3. Installeret SIM-kort, inklusivt frit dataforbrug til opkobling via mobilt internet (3G/4G/GPRS)
 4. Support af Visa og Mastercard og AMEX med Elavon, som indløser (kræver indløsningsaftale).
 5. Support af Dankort med Nets, som indløser (kræver forretningsnummer).
 6. Support af MobilePay (kræver MobilePay POS aftale) og Apple Pay.
 7. Udvidet garanti der dækker indefra kommende skader og en Serviceterminal (låneterminal) med næstedagsombytning (indbygget printer og batteri er ikke omfattet af Udvidet garanti)
 8. Hotline i aftaleperioden på hverdage i tidsrummet kl. 08.30 – kl. 16.30 (standard) og 08:00-22:00 (udvidet for premium support).
 9. Næstedagsombytning af terminal (fremsendelse på hverdage) – indenfor garantiperioden
 10. Løbende softwareopdatering af POS software og betalingsterminalsoftware
 11. Brugsret og softwarelicens til at benytte de programmer der er installeret i Udstyret og er nødvendige for at Udstyret kan benyttes som POS system og kommunikere med MobilePay for mobilbetalinger og den valgte indløser ved betaling med betalingskort
 12. Fri drift og afvikling af POS system i skyen og opbevaring af data i redundant miljø (AWS)
 13. Fri adgang til GoAppified Terminal Management System (TMS), hvor der kan hentes afstemningsrapporter samt omsætningsstatistikker pr. POS system og samlet for Kunden

 

2.      Loomis forpligtelser

Loomis forpligter sig til at levere angivet tjenester til Kunden i overensstemmelse med, hvad der fremgår af denne Aftale, forudsat at Kunden løbende betaler for den obligatoriske Drift og supportaftale, der er en forudsætning for funktionalitet og daglige drift af anskaffet Udstyr.

3.      Supporttjeneste og fri Serviceterminal

Supporttjenesten giver Kunden adgang til support pr. telefon og e-mail på alle hverdage mellem kl. 08:30 og kl. 16:30. I Support-åbningstiderne besvarer Loomis' kundeservice spørgsmål og forsøger at afhjælpe problemer og mangler ved Udstyret (herunder softwaresupport).

Support på andre tidspunkter end på hverdage mellem kl. 08:30 og kl. 16:30 er begrænset til driftssupport, driftsoplysninger og teknisk support af simpel karakter og kræver en særskilt aftale

Hvis et problem ved Udstyret ikke kan afhjælpes telefonisk eller pr. e-mail, har Loomis ret til at forslå alternative foranstaltninger til afhjælpning af problem, som f.eks. at benytte WiFi m.m.

Fri SWAP indebærer, at hvis der er fejl på Udstyret kan Kunden kontakte kundeservice indenfor supporttimerne i aftaleperioden. Hvis fejlen ikke kan udbedres telefonisk eller pr. e-mail, skal Kunden sende det defekte Udstyr til Loomis, som vil foranledige en forsendelse af en tilsvarende ombytnings enhed indenfor 24 timer, til erstatning for den defekte enhed.

Loomis betaler omkostninger til forsendelse af ny SWAP terminal til Kunden.

Loomis vil på den førstkommende hverdag fejlsøge på returneret Udstyr ift., om fejlen er dækket af garantien og er en indefra kommende skade eller om fejlen skyldes en udefra kommende skade, som i dette tilfælde vil blive udbedret for Kundens egen regning.

Hvis Loomis har leveret en fri SWAP terminal til Kunden, og det viser sig, at fejlen ved det defekte Udstyr ikke kan henføres til vilkår under garantien, er Loomis ikke ansvarlig for udbedring af fejlen ved det returneret Udstyr. Loomis er herefter berettiget til at kræve, at Kunden betaler medgået tid og eventuelle udgifter til reparation af Udstyret efter tilbud.

Dersom Loomis ikke har modtaget det defekte Udstyr retur indenfor 10 hverdage efter at have afsendt den fri Serviceterminal til Kunden. Har Loomis ret til at opkræve et beløb fra Kunden svarende til nyprisen for Udstyret samt forsendelsesomkostninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste, der kan rekvireres på www.goappified.dkwww.loomispay.dk.

Hvis reparation ikke kan betale sig, kan Kunden vælge at betale et beløb svarende til ombytningsprisen til nyt eller tilsvarende Udstyr efter tilbud.

På Loomis hjemmeside findes der kontaktoplysninger til kundeservice.

I Aftalens løbetid har Loomis ret til at ændre vilkår og betingelser af Supporttjenesterne.

4.      Kundens forpligtelser

Loomis forpligtelser i henhold til disse betingelser for Gatewaylicens med Service og Support forudsætter, at Kunden (i) har opfyldt sin forpligtelse til at betale den i Aftalen aftalte løbende Drift og Support aftale og (ii) bistår Loomis i forbindelse med fejlsøgning og afhjælpning af mangler samt i forbindelse med andre af Loomis service- eller supporttjenester hvis relevant.

Såfremt der opstår en mangel ved Udstyret, skal Kunden foretage en anmeldelse af manglen med angivelse af, hvori manglen består.

Kunden accepterer, at Loomis efter tilbud kan anvende nyt, brugt eller istandsat hardware (eller dele deraf) i forbindelse med reparationer eller alternativt sende en ny, brugt eller istandsat og funktionsdygtig enhed, der er tilsvarende ombytningsenheden til Kunden.

Såfremt Kunden har anmeldt en fejl ved Udstyret, som Loomis ikke er ansvarlig for, eller såfremt Kunden i øvrigt har givet anledning til en handling, der ikke er en del af Aftalen, har Loomis ret, men ikke pligt til at opkræve et administrationsgebyr på 495 kr. pr. hændelse.

5.      Undtagelser

Drift og supportaftalen m. Gatewaylicens omfatter ikke:

 1. Udbedring af fejl på Udstyr, der skyldes hændelige uheld, såsom tab af terminal, væske spildt i eller på Udstyret, indgreb i Udstyret, hærværk, vandskade, brand, kortslutning/lynnedslag, induceret overspænding eller uregelmæssigheder i elforsyningen
 2. Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmel eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret
 3. Dækning af tab på kontaktløse korttransaktioner, der måtte være mistet grundet eventuel defekt på Udstyret, som ligger offline i terminalen. Der kan opstå da betalingsenheden kan gemme op til 10 betalingstransaktioner eller flere før disse afleveres samlet til Payment Switch i skyen og hermed kan gå tabt og ikke kan genskabes på betalingsenheden
 4. Udskiftning af forbrugsmaterialer
 5. Fejlmelding til andre leverandører
 6. Fejlretning, der skyldes, at andre end Loomis eller en godkendt underleverandør af Loomis (3. part), har ydet service eller foretaget indgreb i omfattede Udstyr af aftalen
 7. Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø
 8. Låsning af betalingsterminalen (display viser »Tampered State«) grundet forhold, som direkte kan henføres til Kundens fysiske miljø, f.eks. – men ikke begrænset til – statisk elektricitet og forsøg på uautoriseret installation af skimmer udstyr (kortnummerlæsning)
 9. Fejlretning på udstyr og programmel, der ikke er omfattet af Aftalen, eller fejl, som sådant udstyr eller programmel måtte forårsage på det af Aftalen omfattede Udstyr.
 10. Fejlretning på Udstyret udenfor Supporten åbningstid
 11. Fejl på Kundens eget Internet, WiFi, kabelinstallation, telefonledninger, strømforsyninger og lign. på Kundens adresse eller den benyttet teleudbyders datatjenester
 12. Den indbyggede bonprinter og det opladelige batteri, samt eksterne strømforsyning er ikke dækket eller omfattet af den udvidet garanti, men kan være omfattet af mangeludbedring
 13. Loomis påbegynder først arbejde, efter Kundens accept af tilbud på udbedring af angivet.

6.      Immaterielle rettigheder

Loomis opretholder retten til al software og alle immaterielle rettigheder til POS system udviklet i Android og betalingsterminal og integrationer udviklet i PayDroid, samt markedsførings- og det produktmateriale, som udstyret er leveret med, og/eller senere opgraderinger heraf.

Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne nogen angivelse vedrørende ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, der findes på Udstyr og betalingsterminal.

7.      Kontakt ved fejl og driftsforstyrrelser

I tilfælde af at Kunden oplever at udstyret ikke virker iht. angivet specifikationer og Kunden har forsøgt at fejludbedre iht. brugen af Udstyret angivet i udsendte brugermanual, kan Loomis kontaktes på:

Hovednummer: (+ 45) 70 26 42 42

Alternativt på e-mail: kundservice@dk.loomis.com