General provisions Loomis Pay Denmark

DEL I – INTRODUKTION OCH OMFATTNING

1.1       Dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER reglerar Handlarens (i) hyra av viss Utrustning från LOOMIS PAY, samt (ii) rätt till Mjukvara och (iii) LOOMIS PAY:s tillhandahållande av tillhörande Supporttjänster. Dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER tillsammans med specifikt avtal (inklusive prislista) med Handlaren äger tillämpning på förhållandet mellan LOOMIS PAY och Handlaren i den mån dessa inte har ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna och benämns häri gemensamt ”Avtalet”. I fall av motstridighet mellan dokument ska det specifika avtalet ha företräde framför LOOMIS PAY:s ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

1.2       Genom att acceptera dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, förklarar sig Handlaren ha läst och förstått villkoren häri.

1.3       Definitioner

“Avtal” avser dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER tillsammans med det specifika avtalet;
”Avtalsperiod” avser den i Avtalet angivna perioden då Avtalet ska tillämpas mellan LOOMIS PAY och Handlaren;

”Bankdag” avser samtliga dagar med undantag för lördagar, söndagar och allmänna Helgdagar i Sverige.

“Handlare” avser juridisk person som är part i Avtalet;

”Helgdagar” avser Nyårsdagen, Trettondag jul, Långfredag, Påskdagen, Annandag Påsk, Första Maj, Kristi himmelfärdsdag, Pingstdagen, Nationaldagen, Midsommarafton, Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag jul och Nyårsafton;

“Loomis Pay” avser Loomis Pay Denmark Aps;

“Loomis Pay Koncernbolag” avser ett bolag (i) som direkt eller indirekt kontrollerar LOOMIS PAY; (ii) som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras på samma sätt som LOOMIS PAY; eller (iii) som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av LOOMIS PAY. För dessa ändamål ska ett bolag anses vara kontrollerat av ett annat bolag om det senare bolaget innehar mer än femtio (50)% av rösterna i det förra bolaget och kan styra sina angelägenheter och / eller kontrollera sammansättningen av dess styrelse eller motsvarande organ;

“Mjukvara” avser den mjukvara som är integrerad i kassasystemet och som bland annat möjliggör kommunikation mellan LOOMIS PAY:s och kortinlösarens datoriserade system för inlämning och behandling av transaktioner;

“Portal” avser LOOMIS PAY’ kundportal tillgänglig på www.admin.loomispay.com;

“Supporttjänster” avser supporttjänster som LOOMIS PAY ska tillhandahålla Handlaren.

“Tillämpliga Lagar” avser alla tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, koder, direktiv som utfärdats eller kungjorts av någon regering eller EU-institution;

“Utrustning” avser hårdvara innefattande kassasystem, kortläsare och tillhörande utrustning som uthyrs till Handlaren av LOOMIS PAY under Avtalet;

DEL II – HYRA AV UTRUSTNING

Leveransomfattning

2.1       Leveransen består av den Utrustning som anges i det specifika avtalet.

 

Äganderätt till Utrustningen

2.2       Den hyrda Utrustningen utgör och ska förbli LOOMIS PAY:s egendom och får inte lånas ut, uthyras, pantförskrivas, säljas eller på annat sätt överlåtas till tredje man av Handlaren. LOOMIS PAY förbehåller sig rätten att inspektera den hyrda Utrustningen då den återlämnas. I händelse av förlust, skada eller fullständig förstörelse på eller av den hyrda Utrustningen ska värdedeklarationen enligt LOOMIS PAY:s prislista betraktas som det faktiska värdet av Utrustningen.

Förvärv av Utrustningen

2.3       Efter Avtalets upphörande, kan Handlaren överta den hyrda Utrustningen till det högre av marknadsvärdet och ett belopp motsvarande tre månaders hyra.

Brister

2.4       Om Utrustningen är felaktig vid leverans ska Handlaren utan dröjsmål kontakta LOOMIS PAY för åtgärdande av sådana fel eller brister. Reparation ska ske utan onödigt dröjsmål efter fastställande av fel och/eller brister.

2.5       Teknisk funktion och service av Utrustningen får endast utföras av LOOMIS PAY, eller av tekniker som utsetts av LOOMIS PAY. Service till följd av felaktig användning eller felaktig service ska betalas av Handlaren. Det kommer inte att ske någon nedsättning av hyran under tiden den hyrda Utrustningen inte kan användas på grund av inträffade fel. Ingen ersättning kommer att utgå för skada orsakad av den hyrda Utrustningen.

Leverans av Utrustningen

2.6       Om Handlaren inte lämnar reklamation omedelbart efter leverans, ska den hyrda Utrustningen anses vara i gott skick och Handlaren ska vid slutet av Avtalsperioden vara skyldig att återlämna den hyrda Utrustningen i samma skick som vid mottagandet, med undantag för normal förslitning. Om den hyrda Utrustningen eller delar därav inter återlämnas i överenskommet skick på grund av förstörelse, förlust eller av annan anledning, är Handlaren skyldig att ersätta LOOMIS PAY för det värde på den hyrda Utrustningen som anges i prislistan, eller ersätta LOOMIS PAY för försämringen av den hyrda Utrustningen.

Försäkring

2.7       Handlaren är skyldig att försäkra Utrustningen mot skada till fulla värdet av Utrustningen enligt gällande prislista.

Ersättning och omplacering av Utrustningen

2.8       Om Utrustningen ersätts under Avtalsperioden ska Avtalet gälla för den utrustning som har ersatt den ursprungliga Utrustningen.

2.9       Handlaren har inte rätt att utan LOOMIS PAY:s i förväg skriftliga godkännande (i) pantsätta, sälja, uthyra i andra hand eller på annat sätt disponera över Utrustningen till tredje man, (ii) överlåta eller överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, helt eller delvis, till tredje man eller genom avtal med tredje man, överföra rättighet att använda Utrustningen, (iii) använda Utrustningen i strid mot Tillämpliga Lagar eller beslut av statliga myndigheter, (iv) utföra eller låta utföra ändringar eller modifieringar av Utrustningen, eller (v) flytta utrustningen från den ursprungliga platsen för Utrustningen eller sådan annan plats som parterna kan komma överens om.

2.10     Handlaren ska på begäran av LOOMIS PAY, informera LOOMIS PAY om den exakta placeringen för Utrustningen och dess skick.

2.11     LOOMIS PAY eller dess representant ska när som helst, tills Handlaren har fullföljt alla sina åtaganden enligt Avtalet, få tillträde till den plats där Utrustningen är placerad för att inspektera Utrustningen samt relevanta bokföringshandlingar och kan om Utrustningen (enligt LOOMIS PAY:s bedömning) används i strid mot Tillämpliga Lagar eller på annat sätt hanteras felaktigt, underhålls eller missbrukas, flytta Utrustningen.

2.12     I händelse av att utmätning eller liknande order sker avseende Handlarens egendom, eller om Handlaren försätts i konkurs, är Handlaren skyldig att informera LOOMIS PAY omedelbart och att informera utmätningsmannen, konkursförvaltaren eller liknande person om LOOMIS PAY:s äganderätt till Utrustningen samt uppvisa Avtalet för sådan person. Handlaren får under inga omständigheter ta bort markeringar, klistermärken etc. på Utrustningen som anger att denna tillhör LOOMIS PAY.

Villkor för återlämnande av hyrd Utrustning

2.13     Om Handlaren bestämmer sig för att inte köpa den hyrda Utrustningen vid utgången av Avtalsperioden kan Handlaren fortsätta uthyrningen eller återlämna den hyrda Utrustningen till LOOMIS PAY:s adress nedan senast 5 dagar efter utgången av uthyrningsperioden.

 Loomis Pay Denmark Aps
Lithuania Allé 1, DK-2630 Taastrup, Danmark.

2.14     Om Utrustningen inte har återlämnats i tid kommer en månads hyra att faktureras.

2.15     Om Utrustningen inte har återlämnats inom tre veckor från Avtalets upphörande kommer Utrustningen att faktureras enligt den nya gällande prislistan.

DEL III – MJUKVARULICENS OCH SUPPORTTJÄNSTER

Följande bestämmelser och villkor tillämpas för Mjukvarulicensen som LOOMIS PAY beviljar Handlaren och de Supporttjänster som tillhandahålls av LOOMIS PAY för varje del av Utrustningen, gällande:

           a. SSL intyg för säker koppling via P2PE-krypterad koppling till LOOMIS PAY;

           b. 3G / 4G / GPRS kommunikationskoppling till PSP service i molnet, som upprätthåller säker inkörsport till SSL-intyg och 256 Kbit-kryptering som krävs för hantering av kortdata och betalningstransaktioner enligt gällande PCI-intyg och EMV-regler för specificerade förvärvare;

           c.Installerade SIM-kort, inklusive fri datakonsumtion för koppling via mobilt internet (3G / 4G / GPRS);

           d. Visa- och Mastercard-support med Elavon som kortinlösare (förutsätter ett inlösenavtal);

           e. Direktlinje under Avtalsperioden på Bankdagar mellan 08:00 – 17:00 (standard) och 24/7 (utökad för premium support);

           f. Utbyte av terminal inom 2 dagar (överföring på vardagar);

           g. Fortlöpande mjukvaruuppdatering av POS- mjukvara och mjukvara för betalningsterminal;

           h. Rätt att använda och mjukvarulicens att använda för program installerade i Utrustningen och som är nödvändiga för att använda Utrustningen som ett POS-system och kommunicera med mobilbetalningar och förvärvaren vid kortbetalning;

           i. Gratis drift av POS-system i molnet och lagring av data i redundant miljö (AWS); och

           j. Gratis tillgång till LOOMIS PAY Terminal Management System (TMS), där information så som intäktsstatistik kan hämtas för varje POS-system och samlas för Handlaren.

LOOMIS PAY:s skyldigheter

3.2       LOOMIS PAY åtar sig att tillhandahålla specificerade tjänster till Handlaren enligt vad som anges i Avtalet, förutsatt att Handlaren betalar Avgiften enligt Avsnitt IV nedan, vilken är nödvändig för den dagliga driften av Utrustningen.

Supporttjänst och gratis serviceterminal

3.3       Supporttjänsten ger Handlaren tillgång till support på telefon eller mejl alla Bankdagar mellan 08:00 och 17:00. Under supporttiden svarar LOOMIS PAY:s kundtjänst på frågor och försöker avhjälpa problem och brister avseende Utrustningen (inklusive Mjukvarusupport).

3.4       Support på andra tider än Bankdagar mellan 08:00 och 17:00 kommer att debiteras enligt LOOMIS PAY:s aktuella prislista, för närvarande med 250 SEK per påbörjad halvtimme.

3.5       Om ett problem med Utrustningen inte kan avhjälpas på telefon eller mejl, har LOOMIS PAY rätt att föreslå alternativa åtgärder för att avhjälpa problemet, såsom exempelvis att använda WiFi etc.

3.6       Gratis SWAP innebär att Handlaren kan kontakta LOOMIS PAY:s kundservice under supporttiden när det finns ett fel i Utrustningen och. Om felet inte kan avhjälpas på telefon eller mejl måste Handlaren sända den felaktiga Utrustningen till LOOMIS PAY, och en ersättningskomponent kommer att skickas för att ersätta den felaktiga komponenten.

3.7       LOOMIS PAY betalar transportkostnaden för den nya SWAP-terminalen till Handlaren.

3.8       Om LOOMIS PAY har sänt en gratis SWAP- terminal till Handlaren och det visar sig att defekten i den felaktiga Utrustningen inte kan hänföras till garantin, är LOOMIS PAY inte skyldig att korrigera defekten i den återlämnade Utrustningen. LOOMIS PAY har då rätt att kräva att Handlaren betalar för nedlagd tid och kostnad för reparation av Utrustningen.

3.9       Om LOOMIS PAY inte har mottagit den defekta Utrustningen inom 10 Bankdagar från det att man sänt den kostnadsfria serviceterminalen till Handlaren har LOOMIS PAY rätt att ta ut ett belopp från Handlaren som motsvarar det nya priset för Utrustningen samt fraktkostnader i enlighet med den aktuella prislistan som finns på portalen.

3.10     Om reparationen inte kan betalas kan Handlaren vid offert välja att betala ett belopp som motsvarar utbytespriset för ny eller motsvarande Utrustning.

3.11     Kontaktuppgifter till kundservice finns på Portalen.

Handlarens skyldigheter

3.12     LOOMIS PAY:s skyldigheter avseende Mjukvaruservice och support förutsätter att Handlaren (i) har uppfyllt sitt åtagande att betala Avgifterna och (ii) bistått LOOMIS PAY vid felsökning och korrigering av brister samt i samband med annan LOOMIS PAY service eller support services, om tillämpligt.

Undantag

3.13     Drift- och supportlicensavtalet inkluderar inte:

           a. Reparation av Utrustningen till följd av olycka såsom förlust av terminal, ingrepp i Utrustningen, vandalism, vattenskada, brand, kortslutning / blixt, inducerad överspänning eller oegentligheter i strömförsörjningen.

           b. Reparation av följdskador inklusive uppdatering eller rekonstruktion av mjukvara eller filer som skadats, förlorats eller ändrats.

           c. Byte av förbrukningsvaror

           d. Felmeddelande till andra leverantörer.

           e. Felkorrigering på grund av att någon annan än LOOMIS PAY eller en underleverantör som godkänts av LOOMIS PAY har tillhandahållit service eller stört utrustning som omfattas av Avtalet.

           f. Felaktig korrigering på grund av fel och försummelse från Handlarens sida, såsom felaktig användning, onormal användning eller bristande efterlevnad av kraven för driftsmiljön.

           g. Låsning av betalningsterminalen (displayen visar "Tampered state" eller motsvarande) på grund av förhållanden som direkt kan hänföras till Handlarens fysiska miljö, t.ex. - men inte begränsat till - statisk elektricitet och försök till obehörig installation av skimmerutrustning (kortnummeravläsning).

           h. Korrigering av utrustning och programvara som inte omfattas av Avtalet eller fel som sådan utrustning eller programvara kan orsaka på den Utrustning som omfattas av Avtalet.

           i. Felaktig korrigering av Utrustningen utanför Supportens öppettider.

           j. Fel på Handlarens eget internet, WiFi, kabelinstallation, telefonkablar, strömförsörjning och liknande på Handlarens adress eller telekommunikationsleverantörens datatjänster som används.

           k. Den inbyggda kvittoskrivaren och det uppladdningsbara batteriet och den externa strömförsörjningen, men kan vara föremål för reparation av brister.

3.14     LOOMIS PAY påbörjar endast arbetet efter Handlarens godkännande av ett erbjudande om korrigering av det som anges.

Immateriella rättigheter

3.15     LOOMIS PAY behåller ägenderätten till all Mjukvara och alla immateriella rättigheter till POS-system utvecklat i Android och betalningsterminal och integrationer framtagna i PayDroid, samt marknadsförings- och produktmateriel som Utrustningen är försedd med och/eller uppgraderingar därav.

3.16     Handlaren har inte rätt att ändra eller ta bort något påstående rörande copyright, varumärken eller andra rättigheter på Utrustningen.

Kontakt vid felaktigheter eller funktionsstörningar

3.17     Om Handlaren upplever att Utrustningen inte fungerar enligt de lämnade specifikationerna och Handlaren har försökt korrigera felet i enlighet med bruksanvisningen för Utrustningen, kan man kontakta LOOMIS PAY: 010-1636300, kundservice@se.loomis.com.

Avtal angående förvärv av korttransaktioner

3.18     Visa och Mastercard. För att kunna göra en betalning med ett betalkort ska ett inlösenavtal ingås mellan Handlaren och Elavon, eller annan kortinlösare godkänd av LOOMIS PAY, som är PCI-certifierad för den betalnings-gateway som används. Avgiften och villkoren härför anges i det köpeavtal som Handlaren ingår med Elavon, och som vid tidpunkten för ingången av detta Avtal anges i orderbekräftelsen.

Det finns ingen processavgift, lägsta avgift eller prenumeration och Elavon betalar ut alla godkända kortbetalningar enligt inlösenavtalet.

Informationsdelning

3.19     Handlaren bekräftar och accepterar att LOOMIS PAY har rätt att dela data och information avseende Handlaren och Transaktionerna med dess Koncernbolag i den utsträckning som är tillåten enligt Tillämplig Lag.

Försäkran (kundkännedom etc.)

3.20     LOOMIS PAY omfattas av reglerna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär bland annat att LOOMIS PAY måste uppnå kundkännedom (dvs. Handlaren). När kundrelationen upprättas, måste Handlaren uppge namn, adress, organisationsnummer, syftet med avtalsförhållandet, information om den verksamhet som bedrivs av Handlaren, information om ekonomisk ställning (inklusive Handlarens årsredovisning) och Handlarens förväntade affärsområde när det gäller transaktionsbelopp och överlämna kopia av relevanta dokument med identitetsinformation som en del av avtalsprocessen. Vidare bekräftar och godkänner Handlaren att LOOMIS PAY, i samband med ingåendet av Avtalet liksom under Avtalstiden, får utföra kreditkontroller, sanktionskontroller och andra verifieringar som kan kräva att Handlaren tillhandahåller sådan ytterligare information eller dokumentation som rimligen kan krävas för att LOOMIS PAY ska uppfylla sådana åtaganden. Sådana förfrågningar ska omedelbart hanteras av Handlaren. Kundrelationen och alla avtal med LOOMIS PAY är villkorade av att LOOMIS PAY får den begärda informationen samt kopia av dokument med identitetsinformation. LOOMIS PAY har rätt att dela informationen på ett säkert sätt med sina Koncernbolag och alla statliga myndigheter eller på annat sätt som krävs enligt Tillämpliga Lagar.

3.21     Varje bristande efterlevnad av ovanstående ger LOOMIS PAY rätt att omedelbart avbryta tillhandahållandet av Supporttjänsten eller att säga upp Avtalet. Ovanstående rätt till omedelbar uppsägning gäller även om det under Avtalsperioden upptäcks att den information som Handlaren tillhandahållit enligt punkt 3.20 var falsk, felaktig eller ofullständig.

DEL IV – AVGIFTER OCH BETALNING

Avgifter

4.1       Handlaren åtar sig att erlägga de avgifter (“Avgifter”) som LOOMIS PAY beräknar i enlighet med avgiftsschemat som är tillgängligt på Portalen. Avgifterna är föremål för ändring enligt vad som anges i punkt 4.3.

Betalning

4.2       Betalningsvillkoren som anges i orderbekräftelsen gäller från utfärdandet av fakturan. Om fakturan inte har betalats i tid har LOOMIS PAY rätt att debitera ränta på det obetalda beloppet i enlighet med paragraf 6 i räntelagen.

Prisförändringar

4.3       Vid förändringar av LOOMIS PAY:s kostnader för personalens löner och därmed förenade kostnader, material, mervärdesskatt eller andra skatter, tullavgifter eller andra kostnadsförändringar under Avtalsperioden äger LOOMIS PAY rätt att ändra avtalade priser eller avgifter på motsvarande sätt. I sådant fall ska LOOMIS PAY omedelbart underrätta Handlaren om förändringen.

DEL V - ÖVRIGT

Granskningsrätt

5.1       LOOMIS PAY har rätt, att antingen själv eller genom tredje man som anlitas av LOOMIS PAY, under ordinarie öppettider och med rimligt varsel, granska Handlarens verksamhet och anläggningar för att LOOMIS PAY ska verifiera Handlarens iakttagande av detta Avtal och tillämpliga lagar.

Sekretess

5.2       LOOMIS PAY och Handlaren åtar sig att under Avtalsperioden och därefter, och för annat än fullföljandet av sina åtaganden enligt Avtalet, inte avslöja konfidentiell information rörande den andra parten. Part kan emellertid göra uttalanden som krävs enligt lag eller andra förordningar och tillämpliga börsregler efter att den andra parten, om möjligt, har informerats om skyldigheten i fråga.

5.3      Alla instruktioner, systemlösningar, ritningar, skyltar, utrustning, tekniska eller andra dokument som är avsedda för utförandet av endera partens åtaganden som endera parten ger den andra före, i samband med eller efter Avtalet tillhör den part som tillhandahöll dem. De får inte utan den andra partens skriftliga medgivande användas av den mottagande parten eller kopieras, reproduceras, avslöjas eller på annat sätt förmedlas till tredje man.

Generellt ansvar/skadestånd

5.4       Med undantag för de begränsningar som anges nedan, är LOOMIS PAY ansvarigt för och ska hålla Handlaren skadeslös för sådan skada på eller förlust av Handlarens egendom, som inträffar som en direkt följd av LOOMIS PAY:s försummelse eller fel.

5.5       Ansvaret ska inte inkludera ren ekonomisk förlust (dvs. ekonomisk skada som uppstår utan att någon har lidit personskada eller egendomsskada), skada orsakad av eller i samband med Terrorism, skada på ”tredje man”, eventuella följdskador såsom produktionsbortfall och saknad vinst eller annan indirekt skada.

5.6       Om Handlaren inte gör en skriftlig reklamation inom tre månader från det att denne fått kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, skadan upphör Handlarens rätt till krav mot LOOMIS PAY för sådan skada.

5.7       LOOMIS PAY:s skadeståndsskyldighet under Avtalet är begränsat till ett belopp motsvarande ett års fasta avgifter för varje tolvmånadersperiod från ingåendet av Avtalet.

5.8       Om Handlaren på grund av vårdslöshet eller underlåtenhet har bidragit till skadan, ska ansvaret för LOOMIS PAY jämkas på motsvarande sätt.

Ändring av Avtalet

5.9       Med undantag för vad som anges nedan och vad som uttryckligen anges i Avtalet eller annat avtalsdokument ska ändringar i Avtalet endast vara giltiga om sådana ändringar har överenskommits skriftligen.

5.10     Om ändringar i Avtalet skett under Avtalsperioden måste dessa aviseras 30 dagar innan de träder ikraft. Ändringar i avtalsvillkoren ska anges på fakturor och även på Portalen. Om Handlaren inte inom 30 dagar efter mottagande om underrättelse skriftligen meddelar att ändringen inte accepteras fortsätter Avtalet att gälla enligt de villkor som ändrats av LOOMIS PAY.

Avgifter och förseningar

5.11     LOOMIS PAY har rätt att ta ut administrativ avgifter för fakturering och hantering av ändringar som exempelvis förändringar av Handlarens kontaktuppgifter.

5.12     Om Handlaren av någon anledning inte betalar fakturor är LOOMIS PAY berättigad att avbryta kopplingen till Utrustningen och Supporttjänsten. I sådant fall ska LOOMIS PAY skriftligen meddela Handlaren om det planerade avbrottet och ge Handlaren möjlighet att betala före denna tidpunkt.

5.13     LOOMIS PAY kan inte hållas ansvarig för driftförluster, vinstbortfall, följdskador eller andra indirekta eller direkta förluster av något slag som kan kopplas till avbrottet.

Underleverantörer

5.14     LOOMIS PAY har rätt att anlita underleverantörer för utförande av LOOMIS PAY:s åtaganden enligt Avtalet. LOOMIS PAY är ansvarig för underleverantörens åtaganden i samma omfattning som för sina egna åtaganden.

Överlåtelse av Avtalet

5.15     Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter under Avtalet kan endast ske med den andra partens skriftliga samtycke. Oaktat detta, har LOOMIS PAY rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till ett Koncernbolag.

Avtalets giltighet

5.16     Avtalet träder ikraft den dag då det undertecknats av Handlaren och LOOMIS PAY skriftligen har bekräftat att Avtalet träder i kraft och gäller under den period som anges i huvudavtalet, eller i avsaknad av angiven period, tills det sägs upp av någon part med tre (3) månaders skriftligt varsel. Uppsägning kan ske på Portalen eller genom kontakt med LOOMIS PAY:s kundtjänst via kundservice@se.loomis.com.

Upphörande av Avtalet

5.17     Båda parter har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot sina förpliktelser och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig underrättelse.

5.18     LOOMIS PAY har även rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid någon av följande omständigheter:

           a. om någon av Handlarens verksamheter betraktas som bedräglig eller på annat sätt skadlig för LOOMIS PAY:s eller kortinlösarens verksamhet; eller

           b. om Handlaren inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar med sina fordringsägare, ansöker om konkurs, eller tredje man ansöker om att Handlaren försätts i konkurs, eller försätts i konkurs, eller om Handlaren av annan anledning får antas vara på obestånd.

5.19     Vid upphörande av Avtalet har LOOMIS PAY rätt att kräva återlämnande av den hyrda Utrustningen omedelbart, även med hjälp av utmätningsman. Kostnader för inkasso och indrivning av förfallet belopp för återstående hyresperiod ska erläggas av Handlaren till LOOMIS PAY.

Force majeure

5.20     Om någon av parternas skyldigheter enligt Avtalet förhindras, försämras eller försenas av omständigheter utanför partens kontroll, såsom krig, händelser som liknar krig, upplopp, uppror, sabotage eller hot om sabotage, terrorism, rån, myndighetsbeslut, avstängning, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderförhållanden, brand, plötslig eller oförutsedd förlust av personal eller brist på transportmedel eller bränsle, befrias parten från sina skyldigheter enligt Avtalet så länge sådana omständigheter fortsätter. I sådant fall är parten inte ansvarig för skador.

5.21     Part som önskar påkalla force majeure enligt ovan ska underrätta den andra parten härom snarast möjligt. Information om åberopande av force majeure från LOOMIS PAY kommer även snarast möjligt att läggas ut på Portalen.

Tillämplig lag och tvister

5.22     Detta Avtal ska regleras av svensk lag.

5.23     Tvister som uppstår till följd Avtalet ska slutligt avgöras av skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (“Institutet”). Institutets regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas såvida Institutet inte bestämmer, med beaktande av fallets komplexitet, det omtvistade beloppet eller andra omständigheter, att skiljedomsreglerna ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska.

5.24     Oaktat vad som anges ovan ska LOOMIS PAY äga rätt att vid behörig myndighet ansöka om betalningsföreläggande samt att i allmän domstol föra talan mot Handlaren avseende förfallna och obetalda fakturor.